Aangifte Inkomsten Onroerende Goederen betekenis & definitie

Onroerende goederen (gebouwde of ongebouwde) worden dubbel belast: via de onroerende voorheffing en via de personenbelasting. De verplichte opgave in de jaarlijkse belastingaangifte van de inkomsten uit de onroerende goederen van de belastingplichtige, die een onderdeel vormen van zijn belastbaar inkomen. Elke eigenaar van een (bebouwd of onbebouwd) onroerend goed wordt geacht inkomsten te innen uit dat onroerend goed, ongeacht of het al dan niet wordt verhuurd. Deze inkomsten worden – naar gelang het geval – berekend op basis van het kadastraal inkomen (KI) of van de huur. Het (niet-geïndexeerd) kadastraal inkomen van een onroerend goed kan normaal gezien worden teruggevonden op het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing.