2020-01-25

Z-vormigst

Z-vormigst - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de overtreffende trap van Z-vormig

2019-01-19

Z

Z - de laatste letter van ons — de 7de van het Phoenicische — alphabet, daarin zain geheeten en door de Grieken overgenomen. Dezen noemden haar zêta en spraken haar uit als dz. De Romeinen namen de z weder van de Grieken over en plaatsten die aan ’t einde van hun alphabet. Als cijfer bet. z in het Hebreeuwsch 90, in het Grieksch, als het accentteeken rechts boven staat, 7 — als het links onderaan staat, 7000. Afkortingen: Z. = Zuid; Z.B. = Zuiderbreedte; Z. E. of Z. Ed. = Zijne Ede...

2020-01-08

Z

de 26e en laatste letter van het alphabet; het letterteeken stelt voor: de stemhebbende fricatieve dentaal (→ Medeklinker). Het teeken gaat terug op de Semietisehe „zajin”, vanwaar het bij de Grieken kwam als „zêta” (Z, ζ). Afkortingen. In de wiskunde geeft z evenals x en y een onbekende grootheid aan. Verder: Z. =Zuid(en) of Zuidelijk; Zach. bij bijbelcitaten = Boek → Zacharias; Z., Z.B. of Z.Br. = Zuiderbreedte; Z.D.H. = Zijne Doorluchtige Hoogwaard...

2018-08-20

Z

Z is in het Grieksche alphabet de zesde, maar in het Latijnsche en Nederlandsche en ook elders in het westen en midden van Europa de laatste letter; zij werd door de Grieken aan het Phoenicisch alphabet ontleend en vertoonde, als schriftteeken, in hare oudste gedaante groote overeenkomst met het Hebreeuwsche en Phoenicische teeken saïn, hetwelk wederom afkomstig is van eene Egyptische figuur, die op een vogel gelijkt. Oorspronkelijk was zij eene s, maar werd door de Grieken gebezigd voor den kl...

2018-12-06

Z.

Z. -

2019-07-17

z. o. z

z. o. z. - = zie ommezijde.

2019-09-19

Z

= Zuid.

2017-10-17

Z

Z - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de z, de zesentwintigste letter van het alfabet Zie ook z

2019-10-14

Z

Vocabulair van muggen.

2019-10-02

A. Z. Z

= Avond, Zaterdag, Zondag.

2017-10-17

L-vormigst

L-vormigst - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de overtreffende trap van L-vormig

2017-10-17

V-vormigst

V-vormigst - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de overtreffende trap van V-vormig

2017-10-17

T-vormigst

T-vormigst - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de overtreffende trap van T-vormig

2017-10-17

S-vormigst

S-vormigst - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de overtreffende trap van S-vormig

2017-10-17

U-vormigst

U-vormigst - Bijvoeglijk naamwoord 1. onverbogen vorm van de overtreffende trap van U-vormig

2017-01-04

Z-filter/Z-weging

Een Z-filter/Z-weging is de benaming voor een filter dat geen frequentieafhankelijke weging inhoudt. Het filter doet dus niets. Dit wordt wel een Z-weging (Zero weging) genoemd en het op deze wijze gewogen geluidniveau een lineair niveau aangeduid als dB of dBlin.

2013-03-27

Z-waarde

Een z-waarde of z-score (Z), is een term uit de statistiek. Het geeft voor een normale verdeling het aantal standaarddeviaties of standaardafwijkingen (Σ) aan dat een bepaalde variabele (X) verwijderd is van de verwachtingswaarde (μ). Een z-waarde kan alleen worden bepaald wanneer de steekproef - de groep waarop het experiment wordt uitgevoerd - normaal verdeeld is. Omdat bij een normale verdeling de verwachtingswaarde gelijk is aan het gemiddelde, kan men ook het woord "gemiddelde" gebruiken...

2017-05-30

Z-profiel

profiel waarvan de dwarsdoorsnede de vorm heeft van de hoofdletter Z

2017-03-28

Z-score

Z-score - Roepnaam voor Altmann Z-scoremodel.

2017-06-14

Z value

A z-value or z-score (Z) is a term from the statistics. It represents a normal distribution of the number of standard deviations or standard deviations (Σ) that a certain variable (X) has been removed from the expected value (μ). A z value can only be determined when the sample - the group on which the experiment is run - is normally distributed. Because in normal distribution the expectation value is equal to the mean, one can also use the word average instead of the expected value. A z value...