2020-01-29

X (romeinsch)

X (romeinsch) - in de wiskunde de onbekende grootheid. — als Romeinsch cijfer 10.

2018-11-29

Romeinsch

Romeinsch - bn. van, uit Rome; de Romeinsche curie, het kabinet van den Paus ; — Romeinsche cijfers, in tegenstelling met de Arabische ; — het Romeinsche recht, van het Romeinsche rijk ;— het oude Romeinsche rijk, dat der oude Romeinen ; — Romeinsche dapperheid, kloeke ; (fig.) een Romeinsch stuk, een heldenfeit.

2018-08-14

Romeinsch regt

Romeinsch regt. In het oudste Romeinsche regt is het privaat regt op het naauwst met het publiek regt verbonden en gezamenlijk onder de hoede der godsdienst gesteld. Volgens de overlevering zijn de priesters de handhavers en uitdeelers van het regt en regters in burgerlijke zaken, terwijl de regtspraak zamenhangt met velerlei voorschriften van godsdienstigen aard. Het regt ontstond langs den weg der gewoonte. De „leges regiae (Koninklijke wetten)”, die nog door tijdgenooten van Pomponius in...

2019-10-02

Romeinsch cement

Een zgn. natuurcement, verkregen door een in de natuur in gemengden toestand voorkomende grondstof, gewoonlijk een leemhoudende kalkmergel, te branden en daarna fijn te malen onder bijmenging van een toeslagstof ter regeling van den bindtijd.

2019-10-02

Romeinsch vierkant

of Latijnsch vierkant (wisk.). Plaatst men op een schaakbord met n2 velden de getallen 1, 2, . . ., n zoo, dat geen enkele rij en ook geen enkele kolom twee gelijke getallen bevat, dan ontstaat een Romeinsch vierkant. Bevat bovendien geen der diagonalen twee gelijke getallen, dan heet het een Romeinsch diagonaalvierkant v. d. Corput.

2019-09-19

X

als Rom. getal = 10; x. in de wiskunde = onbekende grootheid.

2019-01-19

X

X - de uit het Latijn overgenomen 24ste letter van ons alphabet, de Ѯ (ksi) der Grieken, door hen aan het Phoenicische alphabet ontleend, met den klank ks. Als cijfer bet. X in het Lat. 10 — in het Gr. met een accentteeken rechts boven 60 — met dat teeken links onder 60.000. In de wiskunde duidt men met x een onbekende grootheid aan; op oude Fr. munten bet. x: te Amiens geslagen. — Afkortingen: X. P. (op telegrammen) = exprès payé (de expresse bestelling betaald); X. P. als Christusmo...

2018-12-06

X.

X. -

2017-03-27

X

X: komt regelmatig voor in klassementen van wedstrijden en duidt dan niet op een renner met X-benen, maar wel op een renner die gedeclasseerd werd, meestal wegens het gebruik van doping.

2020-01-08

X

de 24e letter van het alphabet; zij stelt voor: de klankencombinatie ks. Het teeken gaat terug op de Grieksche letter „chi” (X). Afkortingen. X in Romeinsche inschriften e.d. = denarius (dit geldstuk bestond nl. uit tien asses); X als Romeinsch cijfer = 10; X als teeken in de scheikunde = Xenon (➝ Edelgassen); x als teeken in de wiskunde = onbekende grootheid; XP (meestal door elkaar heen) wordt veel gebruikt als Christusmonogram; het zijn eigenlijk de Grieksche letters X (chi) en...

2017-03-28

X

X - Aanduiding die wordt gebruikt om de uitoefenprijs aan te geven van een afgeleid product ofwel derivaat.

2018-08-20

X

X is eigenlijk geene letter van het Nederlandsche alphabet en komt in Nederlandsche woorden niet voor. Zelfs de naam Texel maakt hierop geene uitzondering, want hij is eene verbastering van Ter IJssel en moet dus niet met x maar met eene dubbele s worden geschreven. Trouwens Roemer Visscher noemde zijne dochter niet Texelschade, maar Tesselschade. Deze letter is de 14de van het Grieksch alphabet en vermoedelnk uit de samech der Phoeniciërs ontstaan. Zij werd door de Romeinen overgenomen. De Ita...

2019-01-17

Romeinsch recht

Romeinsch recht - Evenals elders was ook in Rome het oudste recht gewoonterecht. In 451 v. C. werd dit recht, in het belang der rechtszekerheid, op aandringen der Plebejers, door een commissie van 10 personen (decemviri) samengevat in de wet der Twaalf Tafelen, welke tot grondslag heeft gediend voor de verdere rechtsontwikkeling. Tijdens de Republiek werd de wetgevende macht door het volk in zijn vergaderingen (comitia centuriata en comitia tributa) uitgeoefend. Ook de praetor, hoewel formeel ni...

2020-01-02

X

betekent in de christelijke afkorting XP: Christus (zie Christusmonogram).

2017-10-17

X

X - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de x, de vierentwintigste letter van het alfabet Zie ook x

2019-10-14

X

Geeft raad in duistere zaken.

2019-07-17

X, getal

X, getal - als Romeinsch cijfer = 10.

2018-08-10

Oostersch-Romeinsch Keizerrijk

Oostersch-Romeinsch Keizerrijk, zie Byzantijnsche Rijk.

2019-03-13

I (romeinsch cijfer)

I (romeinsch cijfer) - als Romeinsch cijfer I (een) en in verkortingen: id = idem, i. e. = id est, i. b. = ibio of ibid, i. a. w. = in andere woorden, i. v. = in voce, of op dat woord.

2018-08-08

Iersch-Romeinsch bad

Een Iersch-Romeinsch bad noemt men eene badinrigting, waarin de badgast in warme, drooge lucht een zweetbad neemt. Zulke baden waren reeds bij overoude volken, zooals de Egyptenaren, Chaldaeërs en Phoeniciërs bekend. Door de Romeinen werden zij vandaar overgebragt naar Spanje, Frankrijk, Groot-Brittanje, Duitschland enz. Te Rome werden ten tijde van Anioninus, Caracalla, Diocletianus en anderen verbazende sommen aan het bouwen van zulke „Thermae” besteed, en zelfs de armste Romein kon zich...