2020-01-26

wraakneming

wraakneming - zelfstandig naamwoord uitspraak: wraak-ne-ming 1. het iemand laten voelen wat hij heeft gedaan ♢ het lek steken van die autobanden was een wraakneming Zelfstandig naamwoord: wraak-ne-ming de wraakneming de wraaknemingen

2019-09-19

Silbertannemoord

sluipmoord der Duitsers uit wraakneming op dikwijls onschuldigen (bezettingstijd).

2017-03-31

Natrappen

Natrappen - een speler opzettelijk schoppen (of slaan), bijv. als wraakneming. Dit kan tijdens of na het gevecht om de bal gebeuren.

2019-04-23

Choëphoren

Choëphoren - (Gr., = die plengoffers brengen), de titel van een stuk van Aeschylus, waarin het plengoffer van Electra aan Agamemnon leidt tot de erkenning van Orestes en Electra en tot wraakneming op Clytaemnestra en Aegisthus.

2020-01-02

OORLOG

is een strijd met geweld van wapenen tussen staten of andere georganiseerde mensengroepen, hetzij uit wraakneming of ter bestraffing, hetzij om de andere partij op een of ander punt de eigen wil op te leggen, hetgeen meestal zal neerkomen op het afdwingen van een werkelijk of vermeend recht. Rechtskundig spreekt men eerst dan over oorlog, wanneer de toestand beantwoordt aan internationaal vastgestelde regels. In deze zin kan er oorlog zijn als de strijd gestaakt of nog niet begonnen is, of kan m...

2019-01-12

Poerim

Poerim - Joodsch feest, dat gevierd wordt op den 14den en 15den Adar en volgens het boek Esther ingesteld is ter herinnering aan een wraakneming der Joden in Susan op hun vijanden (Haman). Nieuwere archeologen nemen echter aan, dat het oorspronkelijk een Babylonisch of Perzisch feest was, dat door de Joden in de Ballingschap werd medegevierd, maar waaraan zij een andere historische beteekenis gaven. Het is een vroolijk feest, eenigszins in den aard van het Carnaval der Christenen.

2019-06-18

Hecabe

Hecabe - Ἑκάβη, dochter van Dymas of Cisseus of Sangarius, tweede vrouw van Priamus, moeder van Hector, Paris (z. Aesacus), Cassandra en vele andere kinderen, die zij allen tengevolge van den trojaanschen oorlog zag omkomen of in slavernij wegvoeren. Zij zelve werd als slavin aan Odysseus gegeven. Den dood van haar zoon Polydōrus wreekte zij door de zonen van Polymnestor te dooden en hemzelf de oogen uit te krabben. Het voorgebergte Cynossēma werd als haar graf beschouwd, e...

2017-01-25

Shylock

Shylock (Engels; spr. sjeilok) is het spreekwoordelijk geworden type van een echte Joodse woekeraar. Het is een persoon uit „De Koopman van Venetië", een toneelstuk van den beroemden Engelse dichter Shakespeare (spr. sjeekspier). Hij leent o.a. aan een aanzienlijk Christen een som geld op voorwaarde, dat hij dezen een pond vlees uit het lichaam mag snijden, indien het geld hem niet binnen een bepaalde tijd wordt terugbetaald. Daar de Christen daartoe niet in staat blijkt, eist Shylock, vol be...

2018-03-19

Barry

Barry (Gravin du), eene dochter van Gombart de Vaubernier, ambtenaar bij de be­lastingen te Vaucouleurs in Frankrijk, werd geboren in 1744. Na het vroegtijdig overlij­den van haren vader werd zij modemaakster, gedroeg zich uiterst loszinnig en won de gunst van den graaf du Barry. Deze was haar weldra moede en wist zich niet beter van haar te ont­slaan dan door haar in kennis te brengen met koning Lodewijk XV. Weldra bekleedde zij de plaats der markiezin de Pompadour...

2019-05-30

bloedwraak

bloedwraak - v./m., de op traditie berustende plicht, het doden van een bloedverwant te wreken door het doden van de dader en eventueel een (mannelijk) lid van diens familie. In ruimere zin kan een bloedwraak bestaan tussen territoriale groepen (b.v. stammen), waarbij de moord op een stamgenoot wordt gewroken door een willekeurig lid van de stam van de moordenaar te doden. Vaak lokt een dergelijke wraakneming opnieuw een wederwraak uit, waardoor langdurige bloedvetes kunnen ontstaan. Om dergelij...

2019-01-26

Hel

De hel is de plaats in het hiernamaals waar mensen permanent straf van Hogere Machten ondergaan. Een hel op aarde is langdurig existentieel lijden. De hel is een metafoor en verwijst naar de onderaardse plek waar Hogere Machten ervoor zorgen dat zondaren na hun overlijden alsnog hun verdiende loon krijgen. Zo'n hel in het hiernamaals is noodzakelijk omdat behalve de staat ook God verantwoordelijk is voor een rechtvaardige bestraffing van meedogenloze daders. In zo'n helse onderwereld zorgt verva...

2019-09-30

Dieren en hun rituelen

Rituelen bieden structuur aan het leven van dieren. Vergeleken met gewoonten en routines van dieren geeft het ritueel een verwijzende boodschap af. Deze betekenisvolle boodschap wordt door het dier volgens de regels der kunst uitgedrukt. De functie van ons ritueel is af te leiden uit diergedrag. Bij pauwfazanten zoekt in de paartijd de haan naar wormpjes, neemt die in zijn bek en laat het vrouwtje die uit zijn bek pikken. Alle pauwen doen het, een pauw kan het niet nalaten. De boodschap is verpa...

2017-02-08

W.A. Paap

Nederlands romanschrijver (1856-1923). De jurist W.A. Paap was een van de oprichters van De Nieuwe Gids (1885) en verzorgde met name de zakelijke leiding; zonder hem zou het blad zeker niet tot stand zijn gekomen. Al snel voelde Paap, die een groot bewonderaar was van Multatuli, zich niet meer thuis bij de mooi schrijvende estheten van de beweging van Tachtig en ook zijn persoonlijke verhouding met sommige Tachtigers raakte verstoord. Al in 1888 verliet hij de redactie en als een soort wraaknemi...

2019-12-03

Blind geloof

Blind geloof is zonder veel kennis in iets geloven. Blindelings anderen volgen in hun geloof. Blind geloven hoeft niet samen te vallen met blind vertrouwen. Blind geloof is gebaseerd op gevoel en onwetendheid. In ufo´s, een betere toekomst, vrije markt, communisme, Scientology en zo meer. Domweg niet te veel over nadenken, eventuele irrationaliteit op de koop toenemen. Zeker niet nagaan of het klopt, betrouwbaar of geloofwaardig is. In die zin is blind geloof ´dun´. Onder uitwe...

2017-07-30

Engeland, Slag om (augustus-oktober 1940)

De luchtoorlog boven Engeland in de zomer en de herfst van 1940. Toen de Britse premier Churchill in juli 1940 een Duits vredesaanbod van de hand wees, beval Hitler de Duitse legerleiding operatie-Zeeleeuw voor te bereiden, de codenaam voor de invasie van Engeland. De legerleiding stelde dat een invasie alleen kon slagen als Duitsland boven het Kanaal en Zuid-Engeland heer en meester in de lucht was. Van augustus tot oktober 1940 woedde daarom een verbitterde luchtslag tussen de Duitse Luftwaffe...

2018-12-13

Courier de méré

Courier de Méré (Paul Louis), geb. in 1772 te Parijs, behoort met Benjamin Constant en den liedjesdichter Béranger tot de voornaamste bestrijders der Restauratie. Niettegenstaande zijn aanleg, zijn karakter en zijn geest hem daarvoor uiterst ongeschikt maakten, werd hij in 1793 artillerie-officier. Desertie, nalatigheid, allerlei vergrijpen tegen de militaire tucht, daarbij een hartstochtelijke liefde voor de studie, in ’t bijzonder van de Grieksche schrijvers, maakten in 1812 voor goed een...

2019-12-29

Simeon

(= verhooring, v.g. Gen 29 : 33). I. De tweede zoon van Jacob en Lea, Gen. 29 : 33. Met Levi staat hij schuldig aan het verraad jegens de Sichemieten gepleegd, en aan het onder hen aangerichte bloedbad, Gen. 34. (In een der Apocriefe boeken, Judith 9 : 12, wordt deze trouwelooze wraakneming als een heldendaad geprezen, en dat, niettegenstaande Jacob op zijn sterfbed den vloek over de handelingen van beide zonen uitsprak, Gen. 49 : 5—7). Uit het feit dat Jozef, bij het eerste bezoek zijner...

2018-08-08

Landverraad

Landverraad is een zoogenaamd politiek misdrijf. Het brengt de veiligheid, de zekerheid, het bestaan als zoodanig van den Staat in gevaar. Zoolang er geen Staat is, kan dus ook dit misdrijf niet bestaan. In de oudste tijden werd het begrepen onder eene categorie van misdrijven, die zamengevat worden onder den naam „verraad”. Het overloopen tot het vijandelijke leger en het dienst doen van spion ten behoeve van den vijand zijn er de oudste en zwaarste vormen van. Landverraad is nu nog geen af...

2017-03-08

Semiramis

Semiramis, volgens de legenden een dochter van de godin Derketo, werd te vondeling gelegd in de woestijn, waar ze overleefde doordat duiven haar voedden. Ze werd gevonden door de herder Simmas, die haar grootbracht als zijn eigen kind. Later werd ze de vrouw van Onnes (ook wel Menones), die namens de Assyrische koning Ninos het gezag uitoefende over de stad Niniveh. Haar schoonheid en vooral haar verstandige raadgevingen, die de Assyriërs hielpen de stad Baktra in te nemen, trokken de aandacht...

2018-08-09

Lijfsdwang

Lijfsdwang is een middel van executie in burgerlijke en handelszaken. Het geeft den schuldeischer de vrijheid, om zijn goed regt, wat bij vonnis erkend is geworden, te handhaven en tot werkelijkheid te brengen door aantasting van het lijf van zijn schuldenaar. Evenwel het is een exceptioneel, geen gewoon dwangmiddel. Terwijl in den regel slechts het vermogen van den schuldenaar aansprakelijk is voor de nakoming zijner verbindtenissen, en de schulden dus slechts op de goederen kunnen worden verha...