2019-09-18

αw

αw is de volgens de ISO11654 norm bepaalde gewogen absorptiecoëfficiënt.

2019-09-18

W.

W. - W, v. (-’s), de 23ste letter van het alphabet; — al de namen en woorden in een adres- of woordenboek die met W beginnen; — in afkortingen : W. — West of Westen; — W.C. — watercloset; — Wd. — waarnemend; — Wdb. — woordenboek; — wed. — weduwe; — W. en W.— Weduwen en Weezen; — Wetb. — Wetboek; — w. g. — was geteekend (op afschriften); — — weinig gebruikelijk; — w.i . — werktuigkundig ingenieur; — W. I....

Lees verder
2019-09-18

W

W - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) hoofdletter van de w, de drieëntwintigste letter van het alfabet Zie ook w

Lees verder
2019-09-18

W

W - afkorting 1. watt ♢ watt is de eenheid van vermogen (energie per tijdseenheid) Afkorting: W

Lees verder
2019-09-18

W

W, de twee-en-twintigste letter van ons alphabet, ontstaat, wanneer men den stemklank door eene zoodanig gevormde mond opening drijft, dat de bovenste snijtanden de onderlip slechts even aanraken. Bij eene nog zachtere uitspraak der w komen alleen de tot elkander genaderde lippen te pas, terwijl de medewerking der tanden wegvalt. Zelfs de stemklank kan grootendeels gemist worden, wanneer men deze gebruikt voor den op eene w volgenden klinker, — en deze laatste uitspraak der w bezigt men vooral...

Lees verder
2019-09-18

W

W - de 23ste letter van ons alphabet, is eerst in ’t begin der Middeleeuwen ontstaan uit de dubbelgeschreven u (oe) of v, zooals de Engelscbe benaming double-u nog bewijst. Zij komt alleen voor in Germaansche en Slavische talen en is in sommige, zooals in ’t Engelsch, halfklinker. — Afkortingen: W op Fransche munten: te Rijsel geslagen ; W in de heraldiek : wit of zilver; W in de chemie : wolframium; W in de aardrijkskunde: Westen; W in de electrotechniek: Watt; W. E. T. = West-Europeesch...

Lees verder
2019-09-18

W

W -