2019-10-21

VERKOOPER

VERKOOPER - m., VERKOOPSTER, v. (-s), die verkoopt; openbare verkooper, vendumeester.

2019-10-21

Verkooper

Verkooper - Reutter, H. A., Der Verkäufer wie er sein soll. M 1.20.