Synoniemen van verhaal

2020-01-26

Verhaal

Verhaal in rechten of rechtens is de gerechtelijke of buitenrechtelijke executie van vorderingen op vermogensbestanddelen die aan de schuldenaar toebehoren of anderszins voor de schuld verbonden zijn.

2020-01-26

Verhaal

Verhaal - zie REGRES en SCHADEVERGOEDING.

2020-01-26

verhaal

verhaal - Term uit de verzekeringssector. Verhaal is de terugvordering van een uitgekeerde schadeloosstelling door een verzekeraar. Ander woord voor regressierecht.

2020-01-26

Verhaal

Verhaal - het recht om aansprakelijkheid te doen gelden. De aansprakelijkheid, die op een derde rust, voor een vordering, waaraan niet voldaan is. Het verhaal komt vooral voor in wisselzaken, hetzij als gevolg van een non-acceptatie of van non-betaling, en kan langs gerechtelijken of buitengerechtelijken weg plaats hebben. De verhuurder heeft voor de onbetaald gebleven huurpenningen verhaal op de roerende goederen van den huurder, die zich in of op het verhuurde goed bevinden.

2020-01-26

verhaal

verhaal - Zelfstandignaamwoord 1. een verslag van een waargebeurde of verzonnen gebeurtenis Heb je het verhaal over de boete die Microsoft door de EU opgelegd heeft gekregen al gelezen? verhaal - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van verhalen ♢ Ik verhaal 2. gebiedende wijs van verhalen verhaal! 3. (bij inversie) tweed...

2020-01-26

verhaal

verhaal - zelfstandig naamwoord uitspraak: ver-haal 1. verslag van echte of verzonnen gebeurtenissen ♢ hij vertelde een spannend verhaal 1. het verhaal gaat .... [men zegt] 2. om een lang verhaal kort te maken [kort gezegd] Algemene uitdrukkingen:

2020-01-26

verhaal

Hulpmiddel voor de beeldvorming door middel van het gesproken woord.

2020-01-26

Verhaal

Het recht om een betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk bij een ander neer te leggen. Bijvoorbeeld de sociale dienst die een bijstandsuitkering mag verhalen op de ex-partner.

2020-01-26

verhaal

Verhalen zijn gebeurtenissen die in samenhang worden verteld; zie vertelling.

2020-01-26

Verhaal

Gebeurtenissen in samenhang verteld (→) vertelling.

2020-01-26

Verhaal

zie Fabel.

2019-08-15

Ik-verhaal

(philol.), een bepaalde literaire vorm, waarbij de held van het verhaal zelf zijn belevenissen en gevoelens meedeelt. Het verschil met een autobiographie is, dat deze laatste historisch is en geschiedenis van den schrijver zelf, terwijl het i. door den schrijver een anderen, meestal gefingeerden persoon in den mond gelegd wordt. Het i. maakt wel gebruik van den brief- en dagboekvorm. Voorbeelden: Robinson Crusoë van Defoe, Alleen op de wereld van Hector Malot, Maagdebrieven van Vondel. v...

2019-06-08

kort verhaal

kort verhaal - Betrekkelijk korte, verzonnen prozavertellingen.

2017-03-31

Outsider-verhaal

Outsider-verhaal - verslag opgetekend uit de mond van een buitenstaan­ der.

2017-02-06

ingelast verhaal

In sommige romans komt het voor dat een personage een verhaal vertelt of schrijft dat ook compleet in de roman wordt afgedrukt. Het beroemdste voorbeeld uit de Nederlandse literatuur is het verhaal van "Saïdjah en Adinda" in Multatuli’s Max Havelaar (1860). Andere voorbeelden: De wegen der verbeelding (1963) van Hella Haasse en The world according to Garp (1978) van John Irving. Wanneer een roman uit niet veel meer bestaat dan ingelaste verhalen spreken we van een raamvertelling.

2018-12-06

2. VERHAAL

2. VERHAAL - o. (recht.) schadeloosstelling, vergoeding : verhaal nemen op; zijn verhaal hebben op iem., vergoeding van hem eischen ; er is geen verhaal op, er is geene vergoeding voor; — herkrijging van krachten: ik moet even op verhaal komen, even uitblazen, uitrusten; — ik kan niet op mijn verhaal komen, na eene ziekte.

2017-02-06

dierenroman/verhaal

Roman of verhaal waarin dieren de hoofdrol spelen, wat met zich meebrengt dat de dieren minimaal zulke menselijke vermogens toebedeeld krijgen als denken en praten. Heel vaak zit er in deze werken een moraliserende bedoeling, zoals in fabels en soms ook in sprookjes, waarin het dier eerder als mens optreedt dan als dier. In de 20e-eeuwse literatuur vindt men ook werken waarin juist gepoogd wordt het dier als dier te laten optreden (ook al kan het denken en praten). Hiertoe behoren bijvoorbeeld d...

2018-12-06

1. VERHAAL

1. VERHAAL - o. (...halen), vertelling, geschiedenis; sprookje, roman: bericht, opgave; verslag. VERHAALTJE, o. (-s).

2017-04-21

Verhaal (1)

De schuldeiser die zijn vordering uit het vermogen van de schuldenaar voldoet door het te gelde maken van diens goederen.

2017-04-21

Verhaal (2)

Bevoegdheid van de schuldeiser om zijn vordering uit het vermogen van de schuldenaar te voldoen door het te gelde maken van diens goederen.