Wat is de betekenis van Vacature?

2019
2022-01-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

vacature

vacature - Zelfstandignaamwoord 1. een onvervulde arbeidsplaats die open staat voor mensen die een baan zoeken Woordherkomst Van het Latijnse vacatura (plaats die vacant zal komen)

Lees verder
2018
2022-01-22
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Vacature

Een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een onderneming of instelling, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden. Toelichting Tot de vacatures worden ook gerekend: Vacatures waarvoor zich reeds sollicitanten hebben gemeld. Ook wanneer al gesprekken worden gevoerd met deze sollicitanten. Vacatures waar...

Lees verder
2018
2022-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

vacature

vacature - zelfstandig naamwoord uitspraak: va-ca-tu-re 1. baan waar een werkgever iemand voor zoekt ♢ dit bedrijf heeft veel vacatures Zelfstandig naamwoord: va-ca-tu-re de vacature de...

Lees verder
2017
2022-01-22
Werk.nl

Arbeidsinformatie

Vacature

Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor, binnen of buiten een arbeidsorganisatie, personeel wordt gezocht dat onmiddellijk of zo spoedig mogelijk geplaatst kan worden.

2012
2022-01-22
Nick Felix

Stagiair bij KRO Brandpunt

Vacature

Een vacature is een beschikbare arbeidsplaats. De zichtbare vorm is een advertentieoproep in de krant waarin gezocht wordt naar personeel. Het woord komt van het Latijnse vacatura wat 'ambt dat vrij komt' betekent. Niet alleen in kranten, maar ook op internet en via uitzendbureaus zijn vacatures zichtbaar. In eerste instantie doelt het woord op de...

Lees verder
1994
2022-01-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Vacature

[v. MLat. vacatura = openstaand ambt] openstaande betrekking op ambt.

1993
2022-01-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Vacature

(vakature) openstaande betrekking; niet vervulde betrekking

1991
2022-01-22
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Vacature

Een te (ver)vullen open plaats (bijvoorbeeld in een personeelsbestand). Een vacature kan ontstaan op grond van personeelsplanning, het ontstaan van een nieuwe formatieplaats, op grond van overlijden van een functionaris of door uitbreiding van het personeelsbestand. Van een vacature is sprake als deze open plaats aan derden of intern kenbaar is gem...

Lees verder
1973
2022-01-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

vacature

[➝Lat.], v. (-s), 1. opengevallen plaats of post; openstaande betrekking of zo’n ambt; 2. (natuurkunde) een puntvormig roosterdefect, hierin bestaande dat een atoom of ion in het kristalrooster ontbreekt; 3. het open zijn van een post.

Lees verder
1958
2022-01-22
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

VACATURE

In het dorpsleven kende men tot in de 19de eeuw het woord V. enkel uit de kerk. Als de predikant elders een V.-beurt had, stond de dienst in eigen dorp soms stil (slechte wegen, moeilijke reizen te voet, per trekschuit of wagen). ‘Op fakante-beurt preek je’ kreeg ook een ironische betekenis: vrijen met een meisje dat met een ander verlo...

Lees verder
1955
2022-01-22
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Vacature

open plaats; onvervulde betrekking.

1955
2022-01-22
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

VACATURE

(van Lat. vacare, ledig zijn) ontstaat in een bisdom, dekenaat of parochie door overlijden, ontslag of verplaatsing van de betrokken geestelijke herder. Gedurende de tijd van vacatie wordt het bisdom namens het kapittel bestuurd door de Vicaris Capitularis, het dekenaat door de naburige deken, die daartoe opdracht krijgt, en de parochie gewoonlijk...

Lees verder
1952
2022-01-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Vacature

s., fakatuere.

1950
2022-01-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Vacature

(<Lat.), VACATUUR', v. (...turen, ...tures), 1. opengevallen plaats of post; openstaande betrekking of zulk een ambt: in de vacature, ontstaan door het vertrek van de tijdelijke leraar, werd voorzien door de benoeming van de heer P.; 2. het onbezet of open zijn van een ambt of betrekking: bij ruil of vacature; 3. tijd dat een...

Lees verder
1948
2022-01-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

vacature

v. het open zijn v. e. post; voor t ogenblik onvervulde bediening, open plaats.

1910
2022-01-22
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Vacature

Vacature - ambt of dienstbetrekking, die open, onbezet is.

1898
2022-01-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

VACATURE

VACATURE - VACATUUR, v. (...turen, ...tures), het onbezet of open zijn (van een post): er komt eene vacature; —BEURT, v. (-en), preekbeurt op eene vacante plaats in den ring.

Lees verder