2020-01-24

Vacatiegeld

Vacatiegeld - vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

2020-01-24

Vacatiegeld

Vacatiegeld - vergoeding voor den tijd (vacatie), welken men aan eenigen arbeid heeft moeten besteden, in het bijzonder voor het bijwonen van zittingen of andere vergaderingen. — Het vacatiegeld voor leden, secretarissen of adjunct-secretarissen van bij wet, K. B. of ministerieele beschikking ingestelde commissiën en van aan deze commissiën toegevoegde deskundigen, is vastgesteld bij K. B. van 29 Dec. 1921, Stb. 1452, gew. 13 Nov. 1922, Stb. 597, en voor het geval de kosten dier commissiën...

2020-01-24

Vacatiegeld

Vergoeding voor aanwezigheid van leden van openbare colleges. Bijvoorbeeld leden van gemeenteraad, SER, RVA, SVR, gecommitteerden bij examens en leden van stembureaus.

2017-10-31

vacatie

vacatie - Zelfstandignaamwoord 1. het onbezet zijn (van een betrekking), het vacant zijn 2. vacatiegeld Woordherkomst afgeleid van het Franse vacation (beroep, ambt) met het achtervoegsel -atie

2019-01-12

Presentiegeld

Presentiegeld, - geldelijke belooning of vergoeding voor het bijwonen van een vergadering. Zoo genieten de leden van een Gemeenteraad, indien deze het bepaalt, voor het bijwonen zijner zittingen een presentiegeld, welks bedrag door Ged. Staten, nadat de Raad is gehoord, wordt vastgesteld (art. 58 Gem.wet). Voor Wethouders bepaalt art. 34 Gem.wet, dat zij hun jaarwedde slechts voor de helft als vast inkomen genieten. De overblijvende helften worden bijeengevoegd en om de drie maanden tusschen hen...