2019-09-15

Vacatiegeld

Vergoeding voor aanwezigheid van leden van openbare colleges. Bijvoorbeeld leden van gemeenteraad, SER, RVA, SVR, gecommitteerden bij examens en leden van stembureaus.

2019-09-15

Vacatiegeld

Vacatiegeld - vergoeding voor den tijd (vacatie), welken men aan eenigen arbeid heeft moeten besteden, in het bijzonder voor het bijwonen van zittingen of andere vergaderingen. — Het vacatiegeld voor leden, secretarissen of adjunct-secretarissen van bij wet, K. B. of ministerieele beschikking ingestelde commissiën en van aan deze commissiën toegevoegde deskundigen, is vastgesteld bij K. B. van 29 Dec. 1921, Stb. 1452, gew. 13 Nov. 1922, Stb. 597, en voor het geval de kosten dier commissiën...

Lees verder
2019-09-15

Vacatiegeld

Vacatiegeld - vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.