Wat is de betekenis van revisionisme?

2017
2022-05-16
Politici

Jargon & Slang van Politici

Revisionisme

Revisionisme - in de communistische terminologie het streven naar wijziging van de marxistisch-leninistische doctrine. Ontstaan als denkrichting rond 1895 toen Edward Bernstein (1850-1932) stelde dat evolutie een betere manier was dan revolutie om de doeleinden van het socialisme te bereiken. ​

Lees verder
2011
2022-05-16
Bedrijfskunde Integraal

Bedrijfskunde Integraal

revisionisme

Managementstroming die zich afzette tegen de te zeer doorgeschoten zakelijke bedrijfsvoering (Scientific Management) en als reactie daarop de sociale kant (Human Relations) benadrukte, de arbeidende mens zelf.

1996
2022-05-16
Liek Mulder

Auteur van o.a. Historische gids van de 20e eeuw (Uitgave 1996)

Revisionisme

De term revisionisme werd meestal gebruikt om een richting in het communisme weer te geven die herziening wenste van de marxistische of van de marxistisch-leninistische leerstellingen. De letterlijke betekenis is streven naar herziening. In de internationale communistische beweging was revisionisme een bij uitstek negatieve term, namelijk verraad a...

Lees verder
1994
2022-05-16
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Revisionisme

streven naar herziening.

1994
2022-05-16
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Revisionisme

Revisionisme, theoretische formulering van het → reformisme; een richting in het socialisme, omstreeks 1890 ontstaan onder leiding van Eduard Bernstein (1850-1932). Bernstein streefde naar herziening van het marxisme en wel in het bijzonder van de leer van de proletarische revolutie. Daarmee werd de grondslag gelegd voor het uiteenvallen van de soc...

Lees verder
1993
2022-05-16
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Revisionisme

stroming in het communisme die langs legale weg streeft naar wetsverbetering

1981
2022-05-16
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Revisionisme

theoretische formulering van het → reformisme: richting in het socialisme, ontstaan ca. 1890 onder leiding van Eduard Bernstein (1850-1932). die streefde naar herziening van het marxisme en wel in het bijzonder ten aanzien van de leer der proletarische revolutie, waarmee de grondslag werd gelegd voor het uiteenvallen der socialistische bewegin...

Lees verder
1973
2022-05-16
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Revisionisme

o., streven naar herziening, m.n.: 1. richting in het socialisme die op herziening, verbetering der wetten aanstuurt, niet op revolutie; 2. streven naar herziening der vredesverdragen tussen de beide wereldoorlogen. Het ontstaan van het revisionisme is onverbrekelijk met de opkomst van het kapitalisme verbonden. De stamvader van deze stroming is...

Lees verder
1955
2022-05-16
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Revisionisme

streven naar herziening van verdragen enz.; richting in sociaal-democratie naar herziening, niet naar ommekeer.

1950
2022-05-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Revisionisme

o., streven naar herziening, inz. richting der sociaal-democratie die op herziening, verbetering der wetten aanstuurt, niet op revolutie.

1949
2022-05-16
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Revisionisme

richting in de sociaal-democratie, die een revisie (herziening) wenste van het marxistische programma, zó, dat daarin meer de evolutionnaire tendenzen der maatschappelijke ontwikkeling zouden tot uitdrukking komen. Ed. Bernstein vooral ontwikkelde deze zienswijze sinds 1894~'45 in de Duitse sociaal-democratie; op den duur heeft het R. h...

Lees verder
1948
2022-05-16
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

revisionisme

o. (herzieningsstelsel) richting i. h. socialisme, welke er naar streeft om — zonder het einddoel der partij u. h. oog te verliezen — de voor haar bereikbare voordelen te verkrijgen, desnoods door samenwerking met burgerlijke partijen en onder (tijdelijke) prijsgeving v. e. gedeelte v. eigen programmaeisen.

1940
2022-05-16
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Revisionisme

zie: Socialisme.

1933
2022-05-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Revisionisme

Naam eener beweging onder de socialisten, waarbij op verwerping van het doctrinaire der marxistische theorieën en op herziening van het Erfurter Program wordt aangedrongen. De naam is afkomstig van het werk van Alfred Nossig: Revision des Sozialismus (1901). De wetenschappelijke uiteenzetting leverde ➝ Bernstein in een reeks artikelen in het t...

Lees verder
1916
2022-05-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Revisionisme

Revisionisme - zie SOCIALISME.

1898
2022-05-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Revisionisme

Revisionisme - o. die richting der sociaaldemocratie die op herziening, verbetering der wetten aanstuurt.

Gerelateerde zoekopdrachten