2020-04-06

Rendement op geïnvesteerd vermogen

(‘return on capital employed’, ROCE): bedrijfsresultaat gedeeld door totale activa minus vlottende passiva. Deze indicator geeft de mate van efficiency in de bedrijfsvoering aan. In het geval de ROCE lager is dan de kosten van leningen, dan teert de onderneming in op haar vermogen. In 1.4 werd aangegeven dat dit kengetal vooral voor het management relevant is.