Wat is de betekenis van Progressie?

1994
2023-02-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Progressie

[Lat. progressio, van pro-gredi = progradi = voort-schrijden; progressus sum = ik ben voortgeschreden] voortgang; opklimming.

1993
2023-02-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Progressie

opklimming; voortgang

1973
2023-02-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

progressie

[Lat.], v. (-s), 1. het in rechte lijn voortgaan: een beweging van progressie; vooruitgang; 2. meer dan evenredige opklimming, b.v. van het percentage dat als belasting verschuldigd is, bij het groter worden van het belastbare bedrag; 3. (muziek) trapsgewijs voortgaande verplaatsing van een korte notenfiguur in een en dezelfde stem. Behalve prog...

Lees verder
1955
2023-02-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Progressie

trapsgewijze opklimming, toeneming

1950
2023-02-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Progressie

(<Fr.-Lat.), v. (-s, ...siën), 1. het in rechte lijn voortgaan: een beweging van progressie; 2. trapsgewijze of evenredige opklimming, b.v. van het percentage, dat als belasting verschuldigd is, bij het groter worden van het belastbare bedrag; 3. (muz.) trapsgewijs voortgaande verplaatsing van een korte notenfiguur in een en dezelf...

Lees verder
1948
2023-02-05
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

progressie

v. voortschrijding, -gang, vordering, opklimming ; getallenreeks, die naar dezelfde wet opklimt.

1940
2023-02-05
Economische encyclopedie 1940

Economische encyclopedie (1940), samengesteld door D.C. van der Poel. Gepubliceerd door Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht.

Progressie

Tegenstelling tot depressie. Meer dan proportioneele toeneming van kosten, opbrengsten, tarieven, enz. Bij belastingen een tarief of systeem, waardoor grootere inkomens of vermogens relatief hooger worden belast.

Lees verder
1937
2023-02-05
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

progressie

v. progressies, progressiën (Fr. [Lat. progressio]: vooruitgang, voortgang, opklimming bij trappen: reeks): progressie bij jaarwedden.

1937
2023-02-05
Pegasus

S. van Praag (1937)

progressie

v. voortgang.

1933
2023-02-05
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Progressie

1) i/h algemeen vooruitgang; 2) geleidelijke opklimming, b.v. bij belastingheffing: verhooging v/h belastingpercentage naarmate de belastinggrondslag stijgt (progressie-schaal).

Lees verder
1933
2023-02-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Progressie

(Lat. progressio) = voortschrijding. 1° Voor p. ir. de muziek, zie → Sequens. 2° In de ziekteleer is p. de uitdrukking voor het voortschrijden van het ziekteproces en van de ziekteverschijnselen. 3° Leer van de financiën, a) Inleiding. Gelijkmatigheid van druk van belastingen kan niet worden verkregen, indien een gelijk perce...

Lees verder
1932
2023-02-05
Muziek

Muziek lexicon

Progressie

voortschrijding, sequens.

1930
2023-02-05
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

progressie

v. (-s) 1. Algm. geleidelijke voortgang, opklimming. 2. Wisk. reeks, progressief ('si:f) bn. (...sieve) en bw. trapsgewijs opklimmend : een ...sieve toeneming; de belastingen vermeerderen; in „korrel” voor „kornel” [vklw. van koren] is er ...sieve assimilatie omdat de volgende medeklinker n met de voorgaande r assimile...

Lees verder
1923
2023-02-05
Pinkhof 1923

Pinkhof geneeskundig woordenboek

Progressie

voortgang, verergering.

1923
2023-02-05
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof, 2e druk 1935

Progressie

voortgang, verergering. Progressief (progressivus, voortgaand), toenemende. Progressieve paralyse, steeds erger wordende verlamming = dementia paralytica.

Lees verder
1916
2023-02-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Progressie

Progressie, - voortloopende reeks; arithmetische progressie = rekenkundige reeks. W

1914
2023-02-05
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

progressie

progressie - v., opklimming, toeneming ; „anthmetische en geometrische reeks”: rekenkunstige en meetkunstige reeks.

1908
2023-02-05
Vivat

Schrijver op Ensie

Progressie

geleidelijke voortgang, opvolging of reeks van grootheden die naar een zekere orde toe- of afnemen; arithmetische P. (1, 2, 3, 4, 5 enz.), waarbij het verschil, geometrische P. (2, 4, 8, 16, 32 enz.), waarbij het quotiënt van twee opeenvolgende leden eener P. gelijk is; progressief, voortgaande, trapsgewijs opklimmend; ...

Lees verder
1908
2023-02-05
Zuiveraar

De kleine Zuiveraar

Progressie

voortgang, vooruitgang, vordering.

1906
2023-02-05
wink

Wink's vreemde woordenboek

Progressie

vr. Fr., voortgang; trapsgewijze toename.