2020-01-24

onderwijzend

onderwijzend - Werkwoord 1. onvoltooid deelwoord vanonderwijzen

2016-12-31

Onderwijzend personeel kunstzinnige vorming

Personeel dat lessen en/of cursussen geeft aan een instelling voor kunstzinnige vorming.

2019-09-20

didaskalisch

lerend, onderwijzend.

2019-07-17

instructief

instructief - onderwijzend, leerrijk.

2019-07-11

didascalisch

didascalisch, - loerend, onderwijzend.

2019-09-19

instructief

onderwijzend; leerrijk.

2017-06-15

Opfrisverlof

Opfrisverlof - onbetaald studieverlof, meestal voor onderwijzend personeel. → opfriscursus. Deze verspilling kan worden voorkomen door een deel van het aantal jaren dat we de oudere werknemers nu vervroegd de laan uitsturen te gebruiken voor enkele perioden van opfrisverlof, verdeeld over de gehele arbeidszame periode. de Volkskrant, 16-05-87 De leraar moet in de visie van Ritzen het opfrisverlof zelf gaan betalen. Daarvoor zou hij bijvoorbeeld gedurende vier jaar twintig procent van zijn sal...

2019-07-10

didactisch

didactisch - bn. leerend, onderwijzend; didactisch gedicht, leerdicht

2018-09-02

Didactisch

DIDACTISCH, bn. bw. leerend, onderwijzend: — didactisch gedicht, leerdicht.

2019-07-10

pedagogisch

pedagogisch - bn. en bijw. onderwijzend, leerend; naar de regels der onderwijskunst

2011-10-21

Didactisch

Didactisch is een bijvoeglijk naamwoord en betekent 'lerend' of 'onderwijzend'. Het woord komt van didactiek, de wetenschap die zich bezighoudt met de manier waarop het beste onderwezen kan worden. Didactiek is verdeeld in algemene didactiek en vakdidactiek. Bij de algemene didactiek wordt er vooral gekeken naar die manier waarop iets het beste aangeleerd kan worden en hoe de docent de leerling daar bij moet begeleiden. Bij vakdidactiek wordt er per vak gekeken naar de manier waarop iets het bes...

2019-06-08

gewoon hoogleraar

gewoon hoogleraar - Hoogleraren met de hoogste status van het onderwijzend personeel van een universiteit of hogeschool. Ze beschikken over alle privileges en hebben een hogere positie dan universitaire hoofddocenten of universitaire docenten.

2016-12-30

Sector alpha (onderwijs)

Opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs die volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI) vallen onder de studierichtingen: 00 'algemeen onderwijs', 05 'opleidingen voor onderwijzend personeel', 10 'onderwijs in de humaniora', 15 'onderwijs in de theologie'. Zie ook: Niet-bekostigd onderwijs, Standaard Onderwijsindeling 1998 (SOI 1998)

2019-08-09

Dierfabel

Hieronder verstaat men een verhaal, waarin dieren als redelijke wezens, denkend, sprekend, handelend optreden. Kenmerk van de fabel in het algemeen en van de dierfabel in het bijzonder is, dat achter den schijnbaar eenvoudigen inhoud een diepere betekenis schuil gaat, veelal van een onderwijzend (didactisch) en zedekundig (moraliserend) karakter. De dieren, die we zo gadeslaan in hun doen en laten, hebben ons, mensen, iets te zeggen. En afgezien nu van den vaak op zich zelf reeds aardigen en bo...

2018-11-01

Onderwijzersakte

Onderwijzersakte v. (n), waaruit de bevoegdheid tot het geven van lager onderwijs blijkt; ...EXAMEN, o. (-g); ...GENOOTSCHAP, o. (-pen), vereeniging van onderwijzers : het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap is opgericht in 1844; ...NOOD, m. bet te kort aan onderwijzers; ...PERSONEEL, o. het onderwijzend personeel; ...RANG, m. (-en): vroeger waren er vier onderwijzersrangen; ...TRAKTEMENT, o. (-en).

2019-06-08

tutor

tutor - Verwijst in algemene zin naar leraren die instructie aan leerlingen geven buiten een normale klassituatie. Omvat privétutors die specifiek worden ingehuurd om leerlingen te helpen zich voor te bereiden op examens. Op sommige Amerikaanse universiteiten: leraren die in rang onder de docenten vallen, meestal ingehuurd voor een of enkele jaren. Op Britse en Ierse universiteiten: studenten die bijna afgestudeerd zijn of leden van het onderwijzend personeel die tot taak hebben een jonge...

2017-11-13

didactisch

didactisch - Bijvoeglijk naamwoord 1. onderwijzend, alles wat het leren stimuleert De ouders kochten didactisch verantwoord speelgoed wat ze wilden hun kind in zijn ontwikkeling stimuleren. Woordherkomst Gevormd naar het voorbeeld van het Latijnse didacticus, en het Franse didactique Synoniemen onderwijzend

2019-01-17

Spaarbanken

Spaarbanken - Banken, welke het sparen trachten aan te moedigen door ook zeer kleine bedragen à deposito te nemen en daarover rente te vergoeden. Tot het laatste zijn zij in staat door een belangrijk deel der ontvangen gelden rentegevend aan te wenden. Ieder spaarder ontvangt veelal van de bank een spaarbankboekje, waarin, van hetgeen aan de bank wordt toevertrouwd (de inlagen), aanteekening wordt gehouden, alsmede van eventueele terugbetalingen, terwijl ook de rente er van tijd tot tijd in wor...

2017-05-30

sabbatjaar

Het begrip sabbatjaar heeft 3 verschillende betekenissen: 1) periode van een jaar waarin academisch onderwijzend personeel wordt vrijgesteld van onderwijsverplichtingen en bestuurlijke taken om zich te wijden aan onderzoek en studiereizen; studieverlofjaar voor academici 2) verlofperiode van een jaar waarmee iemand voor persoonlijke doeleinden zijn werkzaamheden of gebruikelijke activiteiten onderbreekt 3) laatste jaar van een zevenjarige cyclus, dat volgens joodse wet en geloof, analoog met de...

2018-11-01

Onderwijskracht

Onderwijskracht v. (-en), persoon bevoegd tot het geven van onderwijs; ...KWESTIE, v. (-s), vraagstuk aangaande de regeling van het onderwijs; ...MAN, m. (-nen), persoon die het onderwijs, zijn wetten en behoeften enz. kent; onderwijzer; ...MIDDELEN, o. mv. middelen welke het onderwijs gemakkelijk of doenlijk maken, als het bord, de wandkaarten, platen enz.; ...REGELING, v.; ...WET, v. (-ten), waarbij het onderwijs geregeld is; ...ZAKEN, v. mv. ONDERWIJZEN, (onderwees, heeft onderwezen), iem. on...