2014-03-24

Nugger

Nugger staat voor Niet-uitkeringsgerechtigde. Gemeenten kunnen subsidieregelingen inzetten voor bijvoorbeeld niet-uitkeringsgerechtigden die geen baan hebben, zoals een loonkostensubsidie of scholingsgeld. De financiële stimulans voor gemeenten is dat zij een deel van het participatiebudget 'regelluw' mogen inzetten, wanneer zij Nuggers aan een baan helpen.

2018-09-27

Nugger

bn. (gew.) net, zindelijk, rein ; snugger.

2017-10-27

Landelijk doelgroepregister (LDR)

In de wet Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten is bepaald dat UWV mensen die onder de doelgroep van die wet vallen, registreert in het landelijk doelgroepregister (LDR). Werkgevers kunnen aan de hand van het BSN-nummer in het LDR nagaan of een sollicitant of werknemer meetelt voor de banenafspraak cq het quotum. Er kunnen verschillende groepen arbeidsbeperkten in het LDR worden opgenomen. Het kan gaan om een persoon: - met een arbeidsbeperking die voor arbeidsondersteuning een beroep doet o...

2017-08-15

smous

smous [Jood]. Evenmin als Kĕ schijnt ook dit woord naar zijn eigenlijke betekenis iets beledigends te bevatten. In de taal van de boeren van Zuid-Afrika is nog alle bijgedachte van schimp of smaad aan het woord vreemd. Volgens Mansvelts Kaapsch-Hollandsch idioticon is een smous een te voet, te paard of per kar voorttrekkende Jood die zijn waren rondvent. Zie ook Schüssler, Zuid-Afrika, p. 9: ‘Zij verkoopen hun voorraad aan reizende kooplieden of smousen. Dit woord...