2017-09-07

Negativity bias

Negativity bias - negatieve informatie krijgt eerder en meer aandacht dan positieve informatie.

2017-05-30

bias

Het begrip bias heeft 3 verschillende betekenissen: 1) cultureel bepaalde vooronderstelling of vooringenomenheid; ook: de nadelige invloed bij het onderwijs die ontstaat door de vooronderstelling van bepaalde culturele kennis 2) geneigdheid, ingenomenheid voor of tegen iets of iemand 3) vertekening in het resultaat van een steekproef

2017-04-26

Bias

Voormagnetisatie-stroom; hulpspanning die we tijdens de opname nodig hebben voor het optimaal voormagnetiseren van het diverse bandmateriaal, waarbij de magnetische eigenschappen van de magneetband optimaal worden benut.

2018-03-19

Bias

Bias, één der 7 wijzen van Griekenland, was afkomstig uit Priéne in Lydië, een zoon van Teutamus en een tijdgenoot van den Lydischen koning Alyattes en van diens zoon Croesus (570 vóór Chr.). Volgens de spreuken, die aan hem worden toegeschreven en vooral door Diógenes van Laërte tot ons gekomen zijn, is de wijsheid het onvervreemdbaar eigendom van den mensch en zijn teerkost op de reis van de wieg naar het graf, — het goede de bewustheid, van het regtmatige...

2019-05-30

Bias

Bias is de algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde Engelstalige benaming voor het begrip, dat bedoeld is om te waarschuwen voor mogelijke vertekening van het betreffende resultaat, als gevolg van het hebben van een vooroordeel, of het vooringenomen zijn, bij betrokkenen, meestal de analisten betrokken bij analyses uit databestanden. Zie ook: analyse en data. Dit begrip staat voor het hebben van een vooroordeel, of vooringenomenheid, mogelijk zonder dat zelf te beseffen, waardoor niet meer ge...

2018-12-06

Bias

Bias - v. Priēne (Kl. Azië), 6e eeuw v. C., één der zoogen. „zeven wijzen”. Een bekende spreuk van hem is: De meeste menschen zijn slecht.

2019-06-18

Bias

Bias - Βίας, 1) z. Melampus.—2) van Priēne, en van de zeven wijzen. Hij hield Croesus terug van een zeeoorlog tegen de ionische steden; zijn raad, aan de Ioniërs bij de aanvallen der Perzen gegeven, om hunne steden in Azië te verlaten en een groot rijk op Sardinië te stichten, werd niet opgevolgd. Zijn spreuk was: οἱ πλείους κακοί, de meeste menschen deugen niet.

2017-05-10

bias

Eenzijdige vertekening/systematische meetfout.

2018-05-03

Bias

Vertekening; hiervan wordt gesproken als er systematische fouten zijn in tegenstelling tot toevallige fouten die geen vertekening geven maar de precisie schaden.

2017-05-11

bias

Eenzijdige vertekening / systematische meetfout.

2017-04-26

Accu bias

Bias-fijnregelaar, ook wel bias fine adjust-re- gelaar genoemd. Zie Bias.

2019-03-20

Bias-rivier

Bias-rivier - ➝ Beas-rivier.

2019-07-22

Gil Bias

Gil Bias - titel van een beroemden roman van ➝ Lesage.

2013-07-26

Authority bias

De authority bias ontstaat als iemand op basis van toegekende kwaliteiten hoog aanzien geniet in een vakgebied, zijn mening als ontegensprekelijk wordt ervaren en de vooringenomenheid zich buiten het kennisgebied van de autoriteit uitbreidt. Het hebben van autoriteit brengt het gevaar met zich mee dat er geen tegenspraak meer is en de persoon met autoriteit aan overmatig zelfvertrouwen ontwikkelt waardoor er meer risico's genomen worden door die persoon. In de praktijk zijn er in de meeste geval...

2017-03-31

Interview bias

Interview bias - vervalsing van het interview door bijv. de vooringenomenheid van de ondervrager. Tevens wordt het geheel veronachtzaamd doordat men te veel steunt op enkele aspecten.

2015-09-22

Confirmation bias

Confirmation bias, in het Nederlands voorkeur voor bevestiging genoemd, verwijst naar de neiging van mensen om meer aandacht en waarde te hechten aan informatie die de eigen ideeën of hypotheses bevestigt. Tegelijkertijd is er de neiging om minder aandacht te besteden aan informatie die eigen ideeën tegenspreekt. De confirmation bias is een type cognitieve bias waar over het algemeen veel mensen gevoelig voor zijn. Een aantal wetenschappelijke studies uit de jaren ’60 toonde aan dat mensen d...

2019-01-03

Gil bias

Gil bias - de hoofdpersoon van den beroemdenroman van Le Sage*. G.B. verlaat zijn geboorte-plaats Oviedo om te gaan studeeren aan dehoogeschool van Salamanca. Maar een reeks vanavonturen verhinderen hem zijn plan ten uitvoerte brengen. Hij wordt lakei achtereenvolgens bijeen vijftiental heeren van allerlei stand en hu-meur: beurtelings kok, ziekenoppasser, medicus,vertrouweling, rentmeester, secretaris, belastmet de verzorging van den aap van een markiesof met de beoordeeling van de preeken van...

2017-05-10

confirmation bias

De neiging om informatie te zoeken die bestaande ideeën bevestigt.

2017-05-10

hindsight bias

Wijsheid achteraf; als je eenmaal iets weet, lijkt het vaak alsof je het altijd al wist.

2017-04-20

Observer bias

Selectieve waarneming van de observator