Wat is de betekenis van Methode?

2024-02-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

methode

methode - Zelfstandignaamwoord 1. een werkwijze 2. een systeem Woordherkomst Via het Franse méthode en het Latijnse methodus ontleend aan het Oudgriekse μέθοδος (methodos; "navorsing, wetenschappelijke methode, stelling"), zelf een afleiding van ὁδος ("weg") met het voorvoegsel μετά ("met, na") Synoniemen werkwi...

2024-02-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

methode

methode - zelfstandig naamwoord uitspraak: me-tho-de 1. hoe het gebeurt of hoe je het moet doen ♢dit is een methode om te leren lezen 2. leerboek ♢gebruiken jullie op school ook de methode Nieuw...

2024-02-22
Geschiedenis & Samenleving

Cees van der Kooij & Marjan de Groot-Reuvekamp (2009)

methode

Schoolboek met een volledige leergang voor een vakgebied.

2024-02-22
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Methode

[Lat. methodus, Gr. methodos, van 3 meta-, z.a., en hodos = weg] werkwijze, manier van handelen, spec. in een of andere tak van geestelijke activiteit.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Methode

(metode) werkwijze; leerplan

2024-02-22
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Methode

Vaste, weldoordachte manier van handelen om een gesteld doel te bereiken: leerwijze.

2024-02-22
Begrippenlijst kernpunten van de economie

Redactie Ensie (1990)

Methode

Om de omvang van het nationaal inkomen vast te stellen worden de volgende methoden toegepast: -De objectieve methode: de produktieresultaten (de som van de toegevoegde waarden) in de bedrijven worden gemeten en vervolgens vermeerderd met de bijdrage van de overheid (ambtenarensalarissen). -De subjectieve methode: de inkomensstroom die uit lonen, pa...

2024-02-22
Ambtelijk taalgebruik

Wouter de Koning (1976)

methode

werkwijze.

2024-02-22
Lexicon van de Psychologie

N. Sillamy (1965)

METHODE

(Grieks: meta = naar en hodos = weg), manier van handelen om een doel te bereiken. In de natuurlijke loop van de geest kan men onderscheiden : een → deductie (overgang van het algemene naar het bijzondere), de —> inductie (generalisering naar aanleiding van een bijzonder geval), de → analyse en de → synthese. De drie momente...

2024-02-22
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Methode

handelwijze; leerwijze

2024-02-22
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Methode

s., methoade.

2024-02-22
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Méthode

manier, wijze van handelen; leergang, leidraad, methode.

2024-02-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Methode

(<Fr.), v. (-n, -s), 1. vaste, weldoordachte manier van handelen om zeker doel te bereiken; inz. bij het onderwijs, leerwijze: de methode van Fröbel, de directe methode; 2. leerboek : methode voor de Franse taal; 3. wijze van handelen bij een wetenschappelijk onderzoek : de analytische, de synthetische methode.

2024-02-22
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

methode

v. 1 wijze of manier, werkwijze (bij weten schappelijk onderzoek); leerwijze; 2 leergang of (muzi kaal) leerboek.

2024-02-22
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis (1939)

Methode

(< Gr. = achter. . aan; = weg). Lett. Het nagaan, het onderzoek. Vd. de manier om iets te doen.

2024-02-22
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

methode

v. -n, -s; Fr. (Gr. methodos = weg tot onderzoek, meta + hodos = weg): vaste, weldoordachte manier van handelen om een zeker doel te bereiken; wijze van onderzoek, werken of onderwijzen; leerwijze; ook: boek met een leerwijze: een schrijfmethode, leesmethode.

2024-02-22
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

methode

v. werkwijze: leerwijze.

2024-02-22
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Methode

plan, waarbij een serie werkzaamheden, leidende tot een bepaald doel, van te voren wordt geregeld.

2024-02-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Methode

(Gr. methodos = de weg naar) heet, in de wetenschap: de weg, dien men moet volgen om van het bekende (beginselen, gegevens) tot het onbekende (de wetenschappelijke conclusies) voort te gaan (wetenschappelijke m.); in het onderwijs: de wijze, waarop men de kennis aan anderen mededeelt (didactische m.). Vgl. → Methodiek. Iedere wetenschap heeft...

2024-02-22
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

methode

enz. → metode enz.