2018-03-26

(Herv.) Amstelkerk in Amsterdam

The (Herv.) Amstelkerk (Amstelveld 2) is a square wooden church with annexes, erected in 1668-'70 by carpenter Jacob Martsz and intended as temporary emergency church. The design was probably from Daniël Stalpaert. This timber-framed building has the shape of a square central construction with a higher middle section on twelve pillars and lower side aisles around it. The stones were added and / or rebuilt in 1673, 1685, 1740 and 1764. Larger renovations took place in 1755-'65 and in 1840-'42. T...

2020-01-22

(Herv.) Amstelkerk in Amsterdam

De (Herv.) Amstelkerk (Amstelveld 2) is een vierkante houten kerk met aanbouwsels, opgericht in 1668-'70 door timmerman Jacob Martsz en bedoeld als tijdelijke noodkerk. Het ontwerp was waarschijnlijk van Daniël Stalpaert. Dit gebouw met houtskelet heeft de vorm van een vierkante centraalbouw met een hoger middengedeelte op twaalf stijlen en daaromheen lagere zijbeuken. De stenen aanbouwen zijn toegevoegd en/of verbouwd in 1673, 1685, 1740 en 1764. Grotere verbouwingen vonden plaats in...

2018-06-22

Amstelkerk

Amstelkerk - Bij resolutie van Burgemeesteren en Vroedschap* werd op 8 aug. 1668 besloten "tot gerijf der Gereformeerde Bewooneren van de nieuwe uitlegging omtrent de Utrechtsche poort een predikschuur op te richten". Het ontwerp van deze kerk was afkomstig van de stadsbouwmeester Daniël Stalpaert*. Uitvoerder van het project, dat voorzag in de bouw van een vierkante loods van honderd voet lang, honderd voet breed en een op zestien stijlen gefundeerd dak, was de timmerman- aannemer Jacob Martsz...

2018-06-21

Buiten-Amstelkerk

Buiten-Amstelkerk - Officieel Buiten-Amstel Centrum, in de volksmond het Bac genoemd, werd in 1891 gebouwd in de Albert Cuypstraat 182. Door de terugloop van het kerkbezoek werd deze gereformeerde kerk op zondag 14 jan. 1968 gesloten, op één zaal na, die werd gerestaureerd. Op 13 mrt. van dat jaar werd in de grote ruimte een supermarkt van Jac. Hermans geopend. Het orgel van het Bac, dat in 1770 door Joh. Mietenreyter werd gebouwd, kreeg in 1971 een plaats in de Ned.-hervormde kerk van Steende...

2020-01-02

(Herv.) Noorderkerk in Amsterdam

De (Herv.) Noorderkerk (Noordermarkt 44-48) is een centraalbouw in de vorm van een Grieks kruis met in de hoeken lagere aanbouwen (dienstwoningen). De aanbouw aan de zuidwestzijde bevat de entree. Op de kruising staat een vierkante dakruiter met opengewerkt achtzijdig koepeltje. Hierin hangen een door Johannes Meurs gegoten klok (1621) en een klok van Pieter Seest (1778). De kerk verrees in 1620-'23 in maniëristische stijl naar plannen van Hendrick de Keyser en stadstimmerman Hendrick...

2020-01-02

(Herv.) Emmakerk in Amsterdam

De (Herv.) Emmakerk (Middenweg 74) is een zaalkerk voorzien van een terzijde geplaatste toren met achtzijdige houten lantaarn. Deze kerk werd in 1937-'38 gebouwd naar een traditionalistisch ontwerp van G. Friedhoff. De door een vlakke houten balkenzoldering gedekte brede kerkzaal wordt door slanke grindbetonnen kolommen gescheiden van de lage zijbeuken met halve gedrukte tongewelven.

2020-01-02

(Herv.) Oosterkerk in Amsterdam

De voorm. (Herv.) Oosterkerk (Kleine Wittenburgerstraat 1) is een centraalbouw in de vorm van een Grieks kruis, met lagere zijruimten tussen de armen en een uitspringende ingangspartij. Deze classicistische kerk kwam in 1669-'71 tot stand naar plannen van Daniël Stalpaert, wellicht met medewerking van Adriaan Dortsman. De kruising wordt bekroond door een achtzijdig koepeltorentje met daarin een door Pieter Hemony gegoten klok (1671). De uitzwenkende steunberen van de kerk zijn geï...

2018-03-26

(Herv.) Oosterkerk in Amsterdam

The form. (Herv.) Oosterkerk (Kleine Wittenburgerstraat 1) is a central building in the form of a Greek cross, with lower side spaces between the arms and a protruding entrance. This classicist church was established in 1669-71 to plans by Daniël Stalpaert, possibly with the assistance of Adriaan Dortsman. The intersection is crowned by an eight-sided domed turret with a clock (1671) cast by Pieter Hemony. The swinging buttresses of the church are inspired by a late 17th century reconstruction...

2020-01-02

(Herv.) Sloterkerk in Amsterdam

De (Herv.) Sloterkerk (Osdorperweg 28) is een zaalkerk met aangebouwde consistoriekamer en een halfingebouwde toren van twee geledingen met achtzijdig houten lantaarn en naaldspits. Deze sobere neoclassicistische kerk met eclectische details (wenkbrauwen) werd in 1861 gebouwd naar plannen van P.J. Hamer ter vervanging van een kerk uit 1664. Deze had weer de in 1572 verwoeste middeleeuwse kerk vervangen. De kerk is gerestaureerd in 1960, waarbij de torenlantaarn is gesloopt (herbouwd 1965), en v...

2020-01-02

(Herv.) Westerkerk in Amsterdam

De (Herv.) Westerkerk (Prinsengracht 279) is een recht gesloten driebeukige basilicale kerk met twee dwarsbeuken en een hoge westtoren. Deze monumentale kerk werd in 1620 in maniëristische stijl ontworpen door Hendrick de Keyser en na zijn dood in 1631 voltooid door zijn zoon Pieter en stadsmetselaar Cornelis I Danckerts de Rij. Het ontwerp is een verdere uitwerking van dat voor de Zuiderkerk. De gevels hebben zware steunberen en natuurstenen vensteromlijstingen. Met name de eindgevels en...

2020-01-02

(Herv.) Zuiderkerk in Amsterdam

De voorm. (Herv.) Zuiderkerk (Zandstraat 17) is een recht gesloten driebeukige pseudo-basilicale kerk met op de zuidwesthoek een ingebouwde toren. Deze kerk verrees in 1603-'11 naar een maniëristisch ontwerp van Hendrick de Keyser en heeft grote roosvensters bij de voor- en de achtergevel. De van zware steunberen voorziene zijbeuken zijn op twee plaatsen transeptachtig verhoogd tot afgeknotte tuitgevels met frontons, voluten en balustraden. De toren kwam in 1614 gereed met drie geledin...

2020-01-02

Herv. kerk in Amsterdam

De Herv. kerk (Buiksloterkerkpad 10) is een eenbeukige kerk met vijfzijdig gesloten koor, kleine uitbouwen en bij de voorgevel een houten dakruiter. Deze kerk met naar onder uitzwenkende steunberen kwam in 1709-'10 tot stand met restanten van een kerk uit 1609, die de laat-middeleeuwse kerk ter plaatse had vervangen. De kerk onderging herstel in 1840 en een restauratie in 1961-'65.Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken en in de uitbouwen twee rijk gesneden...

2020-01-02

(Herv.) Petruskerk in Amsterdam

De (Herv.) Petruskerk (Spaarndammerdijk 681) is een eenbeukige, recht gesloten, kerk voorzien van een ingebouwde toren van twee geledingen met houten lantaarn en spits. De laat-gotische toren is, evenals de zware steunberen bij het schip, een restant van een kerk uit circa 1479, die in 1664 plaats maakte voor de huidige kerk naar plannen van Gerrit Jacobse. In de toren hangt een door Wilhelmus en Jasper Moer gegoten klok (1516). De kerk is gerestaureerd in 1990-'92.Tussen de steunberen aan...

2018-03-26

(Herv.) Petruskerk in Amsterdam

The (Herv.) Petruskerk (Spaarndammerdijk 681) is a one-aisled, straight-closed, church with a built-in tower of two sections with wooden lantern and spire. The late Gothic tower, like the heavy buttresses near the ship, is a remnant of a church from around 1479, which in 1664 gave way to the present church according to Gerrit Jacobse's plans. In the tower there is a clock cast by Wilhelmus and Jasper Moer (1516). The church has been restored in 1990-'92. Between the buttresses on the outside are...

2018-03-26

(Herv.) Sloterkerk in Amsterdam

The (Herv.) Sloterkerk (Osdorperweg 28) is a hall church with an attached conservatory room and a half-built tower of two sections with an eight-sided wooden lantern and needle spire. This austere neoclassical church with eclectic details (eyebrows) was built in 1861 according to plans by P.J. Hammer to replace a church from 1664. This had replaced the medieval church destroyed in 1572. The church was restored in 1960, when the tower lantern was demolished (rebuilt 1965), and further into 2004....

2018-03-26

(Herv.) Emmakerk in Amsterdam

The (Herv.) Emmakerk (Middenweg 74) is a hall church with a tower with eight-sided wooden lantern. This church was built in 1937-38 to a traditionalist design by G. Friedhoff. The wide church hall, covered by a flat wooden beamed ceiling, is separated by slender gravel concrete columns from the low side aisles with half-pressed barrel vaults.

2018-03-26

(Herv.) Zuiderkerk in Amsterdam

The form. (Herv.) Zuiderkerk (Zandstraat 17) is a straight, three-aisled pseudo-basilical church with a built-in tower on the southwest corner. This church was erected in 1603-'11 into a Mannerist design by Hendrick de Keyser and has large rose windows at the front and rear façades. The side aisles, which are provided with heavy buttresses, are transplanted transept in two places into truncated gables with pediments, volutes and balustrades. The tower was completed in 1614 with three sections,...

2018-03-26

(Herv.) Westerkerk in Amsterdam

The (Herv.) Westerkerk (Prinsengracht 279) is a straight, three-aisled basilical church with two transepts and a high west tower. This monumental church was designed in a mannerist style in 1620 by Hendrick de Keyser and completed after his death in 1631 by his son Pieter and city smith Cornelis I Danckerts de Rij. The design is a further elaboration of that for the Zuiderkerk. The façades have heavy buttresses and natural stone window frames. In particular, the end facades and the transept fa...

2018-03-26

(Herv.) Noorderkerk in Amsterdam

The (Herv.) Noorderkerk (Noordermarkt 44-48) is a central building in the form of a Greek cross with lower adjoins in the corners (service houses). The entrance on the southwest side contains the entrance. At the intersection is a square roof rider with an open eight-sided dome. In it hang a clock (1621), cast by Johannes Meurs and a clock by Pieter Seest (1778). In 1620-'23 the church arose in a Mannerist style to plans of Hendrick de Keyser and city carpenter Hendrick Jacobsz Staets. After De...

2020-01-02

(Herv.) Oude Kerk in Amsterdam

De (Herv.) Oude Kerk (bij Oudekerksplein 23), oorspronkelijk gewijd aan St. Nicolaas, is een driebeukige basilicale kruiskerk met vijfzijdig gesloten koor en zijkapellen. Rond 1250 stond hier op een terp al een kapel, die vermoedelijk in hout was uitgevoerd. Begin 14de eeuw verving men deze kapel door een driebeukige pseudo-basilicale kerk, die vanaf 1334 als zelfstandige parochiekerk dienst deed. Deze kerk kreeg rond 1370 een ruimer, vijfzijdig gesloten, koor. De zijbeuken van het schip werden...