Wat is de betekenis van Evenredigheidsbeginsel?

2024-03-04
Het EU recht Lexicon

EUR-lex (2020)

Evenredigheidsbeginsel

Net zoals het subsidiariteitsbeginsel regelt het evenredigheidsbeginsel de uitoefening van de bevoegdheden door de Europese Unie. Het is bedoeld om duidelijke grenzen af te bakenen voor het optreden van EU-instellingen. Krachtens dit beginsel moeten activiteiten van de EU beperkt blijven tot wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te ber...

2024-03-04
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Evenredigheidsbeginsel

Algemeen beginsel van EU-recht, op grond waarvan de inhoud en vorm van het optreden van de EU niet verder mag gaan dan wat nodig is om het beoogde doel te verwezenlijken. Ook: proportionaliteitsbeginsel.

2024-03-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

evenredigheidsbeginsel

o., het vooral in het bestuursen belastingrecht gehanteerde beginsel dat vooral lasten zo evenredig mogelijk over de burgers dienen te worden verdeeld.