2020-02-28

Claim

Met een claim heeft de bestaande aandeelhouder een voorkeursrecht van koop bij de uitgifte van nieuwe aandelen door een onderneming. Een claim heeft ook een beurswaarde die verhandeld kan worden.

2020-02-28

claim

claim - Jargon voor claimrecht ofwel voorkeursrecht bij een openbare aandelenemissie.

2020-02-28

Claim

Voorkeurrecht dat bij een aandelenemissie wordt verleend aan bestaande aandeelhouders om bij voorrang op de emissie in te schrijven.

2020-02-28

Claim

In de financiering van het bedrijf betreft dit een dividendbewijs op grond waarvan de houder het recht heeft om op voordelige voorwaarden in te schrijven op een nieuwe aandelenmissie.

2020-02-28

Claim

Een claim is een: 1. voorkeursrecht dat aan aandeelhouders wordt toegekend bij een aandelenemissie; men spreekt dan van een claimemissie, in het Engels "rights issue". De waarde van een claim, die men afzonderlijk kan verhandelen, is afhankelijk van het verschil tussen de emissiekoers en de beurskoers. 2. aanspraak op tegenpartij, bijvoorbeeld bij inbreuk op garanties.

2020-02-28

claim

Verklaring van een speler tijdens het afspel dat hij een bepaald aantal slagen gaat maken. Doorgaans toont hij daarbij zijn resterende kaarten. De claim dient vergezeld te gaan van een duidelijke toelichting aangaande de volgorde waarin de kaarten gespeeld zullen worden. Indien de andere spelers met de claim akkoord gaan, wordt het spel niet verder afgespeeld.

2020-02-28

Claim

Dividendbewijs met een bepaald nummer dat recht geeft op het kopen van nieuwe aandelen.

2020-02-28

Claim

Claim - (Eng.) bewijs van voorkeurrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen.

2020-02-28

claim

(de; -s) AL - aanspraak, eis. • Een speler kan een hole claimen (opeisen) als zijn tegenstander op de hole een overtreding van de golfregels heeft begaan. Het ‘probleem' (meningsverschil, geschil) kan dan meteen of later aan een referee of de wedstrijdcommissie ter beoordeling worden voorgelegd. (COLLJ) • Indien er in matchplay bij de spelers twijfel ontstaat of zich een geschil tussen hen voordoet en een bevoegde vertegenwoordiger van de commissie niet binnen redelijke tijd beschikbaar i...

2020-02-28

claim

claim - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) aanspraak op vergoeding van schade De gemeente acht zich niet schuldig en wijst claims af. 2. (juridisch) recht op bepaald stuk grond Het land houdt vast aan zijn claim op het eiland. 3. beweren dat een bepaalde stelling waar is claim - Werkwoord 1. eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd van claimen ...

2020-02-28

claim

claim - zelfstandig naamwoord uitspraak: kleem 1. wat je beslist wilt dat er gebeurt ♢ mijn claim is dat je die schutting weghaalt 2. geld dat je van iemand opeist ♢ ik heb een claim bij de verzekering neergelegd voor die schade Zelfstandig naamwoord: kleem de claim de claims...

2020-02-28

Claim

Claim - (Eng.), aanspraak. In het bijzonder: a) De aanspraak op een perceel terrein, waar goud of eenig ander erts wordt gevonden; ook dat terrein zelf; b) het recht van voorkeur, bij uitgifte van nieuwe aandeelen of van obligaties, veelal aan aandeelhouders toegekend. Het wordt, naar gelang het prospectus bepaalt, uitgeoefend door nummeropgave of door overlegging van het eerstvolgend dividendbewijs, waaraan dus daardoor zijn oorspr. karakter wordt ontnomen. Bij groote uitgiften worden de claims...

2020-02-28

Claim

CLAIM, (Eng.) v. (-s), aanspraak, eisch, vordering; — (in Amerika en Australië) verkregen stuk land, aandeel in eene goudmijn.

2020-02-28

Claim

Claim - eigenlijk recht, aanspraak, eisch. In de Vereen. Staten gebruikt men dit woord ook om aan te duiden, dat een dividendbetaling niet in geld zal plaats hebben, maar in bewijzen, die bijeengevoegd, recht geven op een nieuw aandeel, in de betrokken maatschappij. Ook bewijsstuk van claimrecht, op vertoon waarvan bij de uitgifte van nieuwe aandeelen de houders van oorspronkelijke stukken deze bij voorkeur kunnen bekomen meestal tegen een lageren koers.

2020-02-28

Claim

Claim - (Eng.), het bewijs, waarmee men het recht van voorkeur (claimrecht) kan uitoefenen bij de uitgifte (emissie) van nieuwe aandeelen. Onder overlegging van één of meer claims kunnen de nieuwe aandeelen tegen een lageren koers verkregen worden dan bij vrije inschrijving. Men gebruikt hiervoor doorgaans het eerstvolgend dividendbewijs, dat dan na de uitgifte der nieuwe aandeelen waardeloos is. Wenschen houders van oude aandeelen geen gebruik te maken van hun claimrecht, dan kunn...

2020-02-28

Claim

is een Engels woord, dat aanspraak betekent. Jullie zult het waarschijnlijk wel kennen uit boeken, die vertellen van ’t leven van goudzoekers. Claim noemt men n.l. de aanspraak, die iemand kan doen gelden, om een terrein, waarin hij goud of andere edele mineralen gevonden heeft, te pachten. Ook noemt men dat terrein zelf wel claim. Met geweldige inspanning heeft men vaak gevaarlijke tochten in vliegende vaart gemaakt, om het eerst het gebied voor zulke claims te bereiken en er zich dan te...

2020-02-28

claim

claim - m„ eisch, aanspraak;eigendomsbewijs; bewijs, dat men recht heeft op een aandeel in de winst; een afgeperkt deel van een ontginningsveld.

2020-02-28

claim

(Eng.) m. 1 aanspraak, eis; 2 bewijs, dat men recht heeft op een aandeel i. d. winst of de voorrang bij uitbreiding v. h. aandelenkapitaal; 3 bewijs, dat men recht heeft op een stuk grond voor mijnbouwkundige ontginning; 4 aanspraak, eis op niet afgeleverde zending (of gedeelte ervan) per spoor of schip.

2020-02-28

Claim

Voorkeursrecht bij de uitgifte van nieuwe aandeelen, meestal in de vorm van een voor dat doel aangewezen dividend-bewijs zie: Effecten. Ook recht op grond in verband met nieuwe uitgifte van gronden voor mjjnexploitatie.