Wat is de betekenis van apologie?

2023-09-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

apologie

apologie - Zelfstandignaamwoord 1. een mondelinge of schriftelijke verdediging van een persoon, zaak of leer tegen onrechtvaardige aanvallen 2. het verheerlijken, goedpraten, bagatelliseren of ontkennen van ernstige misdrijven zoals volkerenmoord of terreurdaden Woordherkomst met het voorvoegsel apo- met het achtervoegsel -log...

2023-09-29
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Apologie

[Gr. apologia = rechtvaardiging, van apo = van zich af, en -logia = het spreken] geschreven verdediging en verantwoording van de meningen of het gedrag van de schrijver (bijv.: apologia pro vita sua); spec.: verweerschrift tegen aanvallen op de christelijke leer en gebruiken; bij uitbreiding: systeem...

Direct toegang tot alle 20 resultaten over apologie?

Word nu vriend van Ensie
2023-09-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Apologie

verdedigingsrede

2023-09-29
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Apologie

[<Gr. apologia. verdediging], verdedigingsrede, verweerschrift. De Apologie ofte Verantwoordinghe van den Prince van Orangien (1581) is opgesteld door Oranjes hofprediker De Villers (De Villiers) en gericht tot de Staten-Generaal. Hierin verdedigde Willem van Oranje zich tegen de beschuldigingen, die Filips II in zijn ban (1580) tegen hem had ge...

2023-09-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Apologie

verweerschrift

2023-09-29
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

APOLOGIE

(Gr.: apologia, verdediging) is de verdediging van een persoon, zaak of leer tegen aanvallen, in engere zin de verdediging van bepaalde christelijke waarheden of van geheel het christelijk geloof tegenover bepaalde ontkenningen of beschuldigingen. Zo schreef Newman zijn Apologia pro vita sua, Melanchthon zijn apologie van de Augsburgse Confessie en...

2023-09-29
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Apologie

verdediging; verweerschrift.

2023-09-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Apologie

(<Gr.), v. (-ën), verdedigingsrede; verweerschrift: Plato’s apologie van Socrates; de apologie van Willem van Oranje (1580); in ’t bijz. (theol.) geschrift waarin ’t Christendom of een Chr. secte verdedigd wordt.

2023-09-29
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Apologie

naam voor de geschriften, die de Gr. opstelden ter verdediging van Socrates. Later: geschriften, die het Christendom tegen aanvallen verdedigen. Ook wel: politiek verweerschrift (bekend is de A. van Willem de Zwijger tegen Philips II).

2023-09-29
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

apologie

v. verweerschrift; verantwoording.

2023-09-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Apologie

(van het Gr. dnokoyela&ai, apologeisthai), betekent in het algemeen de mondelinge of schriftelijke verdediging van een persoon, zaak of leer tegen onrechtvaardige aanvallen, aanklachten, verkeerd begrip e.d. Op het terrein der profane geschiedenis dragen deze naam vooral de verweerschriften, ten behoeve van Socrates opgesteld en toegeschreven a...

2023-09-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

apologie

v. apologieën (Fr. v. Gr.-Lat. apologia [Gr. lego = ik spreek]: verdedigingsrede; verweerschrift): de apologie van Oranje tegen het banvonnis van Philips II (1580).

2023-09-29
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Apologie

schrift, verdediging, speciaal van het Christendom; geschiedde door de Apologeten, die de apologetiek beoefenden. Voornaamste waren: Justinus (filosoof en martelaar ✝ 166), Origenes (185/254, werd door het → Concilie van Constantinopel in 553 tot ketter verklaard), Tertullianus (Quintus Septimius Florens, 160/220, vader der Latijnsche kerktaal...

2023-09-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Apologie

Apologie - ( Gr. apologeisthai = verdedigingsrede uitspreken), te onderscheiden van de Apologetica. Deze is een systematische uiteenzetting van de geloofwaardigheidsgronden. De apologie echter is de verdediging van een of andere geloofswaarheid, of geloofwaardigheidsgrond tegen aanval en bestrijding. De a. is uiteraard polemisch, defensief, zonder...

2023-09-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

apologie

('gi) v. (-ën) 1. Algm. verweer(schrift), de van Oranje tegen het banvonnis van Filips II. 2. Inz. verdediging van het kristendom.

2023-09-29
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Apologie

wil zeggen verdediging. In het bizonder wordt dit woord gebruikt in de betekenis van: verdediging van het Christendom. Apologeten waren mannen, die in de 2e en 3e eeuw geschriften uitgaven met het doel, de leer van ’t Christendom te verdedigen tegen aanvallen, gericht op verschillende geloofswaarheden.Een beroemde Apologie is het geschrift va...

2023-09-29
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Apologie

I. Nadat de Augsburgsche confessie op den Rijksdag overhandigd was, riep de keizer reeds den volgenden dag de Catholieke stenden tezamen, om te beraadslagen, op welke wijze men aan de Protestanten een tegengeschrift zou doen toekomen. Ofschoon velen er bij den keizer op aandrongen, aan de zaak met geweld een einde te maken, besloot Karel V nochtans...

2023-09-29
Wijsgeerigekunsttermen

Dr. C.J. Wijnaendts Francken (1925)

apologie

Verdedigingsrede of -geschrift, inzonderheid wat betreft de Christelijke godsdienstleer om deze te handhaven tegenover andersdenkenden.

2023-09-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Apologie

Apologie - (Gr. apologia: verdediging), is in ’t algemeen verdediging: zoo Plato’s Apologie van Socrates. In het bizonder de verdediging van den godsdienst, bepaaldelijk van het Christendom. Zij is zeer oud. Zij werd geëischt door de positie van het oude Christendom, dat door Joden en heidenen met het zwaard en de pen werd aangevallen. Apologeten i...

2023-09-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Apologie

[Gr. apologia, verdediging], v. (-ën), 1. verdedigingsrede; verweerschrift: Platoons apologie van Socrates; de apologie van Willem van Oranje (1580); m.n. (theologie) geschrift waarin het christendom of een christelijke sekte verdedigd wordt; 2. (abstract) verdediging, m.n. van het christendom. De Apologie ofte Verantwoordinghe van den Prince...