2019-12-07

Aarde

In goede of vruchtbare aarde vallen, in vruchtbare grond vallen (van zaad); (fig.) positief ontvangen worden (van een opmerking, een voorstel e.d.), en, met tegengestelde betekenis: In verkeerde, dorre e.d. aarde vallen, negatief ontvangen worden. In de gelijkenis van de zaaier vergelijkt Jezus het evangelie met zaad, dat verkeerd terecht kan komen, maar ook in vruchtbare grond kan vallen en dan een rijke oogst oplevert. Naast de uitdrukking in goede aarde vallen zijn er met tegenovergestelde b...

2019-12-07

Aarde

Naam van onze planeet, maar ook de naam van de vierde planetaire fase in de scheppingsgeschiedenis van ons zonnestelsel. Na de Oude Saturnus, de Oude Zon en de Oude Maan, volgt de vierde fase, die Aarde genoemd wordt. In deze vierde constellatie zijn aanvankelijk onze zon nog met alle planeten en manen in één geheel opgenomen.

2019-12-07

Aarde

De planeet waarop we leven. Vanaf de zon gerekend, is het de derde planeet. Het zonnestelsel waarvan de aarde deel uitmaakt, ontstond ongeveer 5 miljard jaar geleden; de aarde als één van de negen planeten iets later, nl. 4,7 miljard jaar geleden. Voor de verklaring van het ontstaan van de aarde wordt veelal de nevelhypothese gebruikt. Bij deze hypothese wordt uitgegaan van een ontstaan van de zon en van de planeten uit een langzaam roterende kosmische gaswolk. Door afkoeling en inkrimping nam...

2019-12-07

Aarde

De aarde, door de Ouden onder de namen gaea en tellus wel eens persoonlijk voorgesteld en met den eernaam van voedende moeder (alma mater) bestempeld, is eene der dwaalsterren (planeten), die zich om de zon bewegen en met deze het zonnestelsel vormen. Zij is daarenboven de woonplaats van den mensch en het tooneel zijner bedrijvigheid. Men kan de aarde van tweederlei standpunt beschouwen, namelijk als deel van een geheel — van het zonnestelsel, of als een zelfstand...

2019-12-07

aarde

aarde - Zelfstandignaamwoord 1. (astronomie) de wereld, de bewoonbare planeet van ons zonnestelsel De aarde is de derde planeet van de zon. 2. de grond waarin de planten groeien In de tuin lag een hoop aarde. 3. een goed geleidende verbinding tussen een elektrisch apparaat en de aarde Het apparaat had een goede geleiding met de aarde. 4. ee...

2019-12-07

Aarde

Grond als bouwmateriaal, meestal gebruikt als aanvulling rondom de gebouwen om tot op de gewenste hoogte van het bouwperceel te komen.

2019-12-07

Aarde

de - met een stippellijntje verbinden zijn gevoeg doen.

2019-12-07

aarde

Planeet van het zonnestelsel, vijf miljard jaar geleden ontstaan uit een hete gas- of stofwolk.

2019-12-07

Aarde

AARDE, AARD, v. (mv. AARDEN = aardbollen; soorten van aarde); de planeet die wij bewonen, aardbodem; — op aarde zijn, verkeeren, zich onder de levenden bevinden; — over of boven aarde staan, nog onbegraven zijn; — ter aarde bestellen, begraven; — in den schoot der aarde, in het graf; (ook) nog in den grond bedolven, nog niet uitgegraven; — van de aarde scheiden, weggaan, weggenomen worden, sterven; — de vaste grond der aarde, in tegenoverstelling van het water en den dampkring; — d...

2019-12-07

aarde

aarde - zelfstandig naamwoord uitspraak: aar-de 1. wereldbol waar wij op wonen ♢ de aarde draait om de zon in het heelal 2. bodemlaag waarin planten en bomen groeien ♢ we hebben de tuin opgehoogd met aarde 1. mijn opmerking viel niet in goede aarde [men vond die opmerking nie...

2019-12-07

Aarde

Aarde of grond, gewoonlijk een mengsel van zand met klei, eenig veen of andere organische stoffen. Heeft klei de overhand, dan spreekt men van kleigrond, bestaat de aarde hoofdzakelijk uit zand, dan noemt men ze zandgrond, is ze meerendeels veen, dan is het veengrond en aarde met zeer veel plantaardige en organische bestanddeelen noemt men teelaarde.

2019-12-07

Aarde

De grote knikker, waarop wij leven. Mooier dan het mooiste meisjesboek, dat gezellige kostschoolavonturen beschrijft, boeiender dan het boeiendste Indianenverhaal, waarin je genieten kunt van strijd en overwinning, van moed en doodsverachting, van woeste tonelen tussen wilde volksstammen en leeuwen en tijgers in de oerwouden, mooier en boeiender nog is de grote roman van onze aarde, den enormen knikker, waarop wij leven. Iets te weten van het ware wezen van onze aarde; van haar plaats in het hee...

2019-12-07

aarde

v. (1 de door ons bewoonde planeet; 2 de begane grond; 3 aardstof; 4 aardsoort): 1 de met haar wachter, de maan; 2 ter aarde werpen; 3 droge, mulle -; 4 kleiachtige -; Engelse—, bruin-grijze delfstof o. a. gebruikt bij het polijsten van metalen; nog: zegsw. in goede — vallen, gunstig terecht komen, goed opgenomen worden; ter — bestellen, begraven; z. dijk, hemel, voet.

2019-12-07

aarde

In de vroege Middeleeuwen zwoer men bi der erden ‘bij de aarde’. Om zijn woorden kracht bij te zetten, hoefde men niet altijd bij het allerheiligste te zweren. Naast het aanroepen van God en de heiligen tot getuigen dat men de waarheid sprak, kon men ook zijn toevlucht nemen tot menselijke creaturen en andere wonderbaarlijke voortbrengselen van de schepping, zoals de aarde zelf. Gebruikte men de formule ijdel dan werd ze tot meineed en vloek.