Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Gaardeboek

betekenis & definitie

Gaarderboek, legger of hoefslagboek. Het boek, dat gegevens bevat voor de inning van waterschapslasten.

Een gaarder is iemand, die gaart; een ontvanger of rentmeester dus. De lasten worden omgeslagen over het aantal hectaren. Wanneer ’t alleen het onderhoud van dijken betreft, spreekt men ook van hoefslagboek. Een hoefslag is nl. een deel van een dijk, dat in onderhoud is bij den eigenaar van den aanliggenden grond. De grootte van het stuk is evenredig aan de grootte der landerijen van den eigenaar.Het gaarderboek wordt opgemaakt door dijkgraaf en heemraden. De algemeene vergadering moet daarna het gaarderboek goedkeuren. Uit dit boek blijkt ook, wie de stemgerechtigde ingelanden zijn.