Raad van Beroerten betekenis & definitie

werd op 9 Sept. 1567 door Alva ingesteld als een afzonderlijk orgaan, dat met onderzoek en bestraffing der onlusten van 1566 was belast. Leden waren de edelen Berlaymont en Noircarmes, Ned. juristen, en verder de Spanjaarden Lodewijk del Rio en Juan de Vargas.

Zij waren echter niet meer dan adviseurs van Alva, die zelf het vonnis velde en onderteekende. De meening van Vargas was daarbij alleen van invloed, zoodat de Ned. leden weldra wegbleven.De R. v. B. moet worden gezien in het licht van zijn tijd. De misdaden, die werden aangebracht, waren naar de toenmalige begrippen bijna alle strafbaar met den dood en verbeurdverklaring van goederen. Het feit, dat de privilegies werden geschonden, die de Ned. burgers voor iedere willekeurige en buitengewone rechtspleging of geheele verbeurdverklaring vrijwaarden, en de wijze van werken waren het, die aan den R. v. B. den naam Bloedraad bezorgden. Hij hield na Alva’s vertrek op te bestaan, zonder te zijn opgeheven. Lit.: Nuyens, Gesch. d.

Ned. Beroerten (II).

J. D. M. Cornelissen.