Tantièmes betekenis & definitie

Tantièmes - het gewoonlijk in percenten uitgedrukte aandeel in de zuivere winst van eene onderneming, dat aan de bestuurders, ambtenaren, bedienden, enz. als of boven een vastgesteld salaris wordt toegekend met het doel hen ten nauwste aan die instelling te verbinden en hen er toe te brengen, er al hun krachten en energie aan te wijden.

— rek., voorkomende in de boekh. van N. V., wordt gecredit. voor het winstgedeelte, dat volgens de statuten of besluit van de Alg. Verg. aan de Directie, Commissarissen en personeel zal worden uitgekeerd (per Verl. en Winst-rek.), en gedebit. voor de uitbetaling daarvan. Zij wordt ook wel gesplitst in de rekeningen Tantièmes Directie, Commissarissen, Personeel enz.

— Hagers, J. Koopmansboekhouden, Deel III. f 2.—.

Gepubliceerd op 14-03-2019