Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Zeuren

betekenis & definitie

v., sangerje, seure, sanichje, sanikje, seamelje, dauwelje, tsjouwe, piizje, teapje, earmoedzje, krimmenearje, eamelje gûnzje, hangelgatsje; — en pruttelen, eamelje en seamelje, kleije en klieme; — en klagen, kleije en krite, s(j)imperje sigesage, sigesaegje.