Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Stellig

betekenis & definitie

adv., stellich, grif, siker, (for)fêst, wiswier, sûnder mis, wis en wrychtsjes; het is — zo, der is gjin mis op.