Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Mouw

betekenis & definitie

s., mouwe; iem. iets op de — spelden, immen hwat wysmeitsje, yn it ear naeije.