Gepubliceerd op 02-04-2021

Door

betekenis & definitie

adv. & praep., troch, fan; het hele jaar —, it hiele jier lâns; de hele avond —, de hiele joun út; al maar — oan ien wei, oan ien tried wei, mar oan en mar wei, mar fuort en mar wei;

en —, troch, trochhinne, trochfrettend, yn ’e groun, troch ende wer troch; — enkoud, oan ’t hert ta forklomme, ynwindich, inerlike kâld, ynkâld; — enkennen, op in duit út ’e kunst, út ’e pinne kenne; iem. hebben, immen yn 'e mad, mot, yn ’e knik hawwe, yn ’e lampe hawwe, troch hawwe, sketten hawwe; ietshebben, eat yn, foar it bigryp, forstân, fornim hawwe; er opkunnen, der troch kinne, troch de mesken kinne; iets er krijgen, eat der troch skuorre; zich erredden, jin der troch skuorre; er vangaan, fan ruten spylje, (der) útnaeije, útsnije, útfeegje, útfylje, útpykje, de wyk spylje, hakken opnimme.