Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 02-04-2021

Aantal

betekenis & definitie

s.n., tal (it), oantal (it); een —, in stikmannich, -mennich; een groot in smite, kloft, kliber, macht, keppel, espel (it), leger (it), protte, boel, poarsje (it), klute, heap, rêst, soad (it), nust, bulte; in groot —, by de mannichte, mennichte, by ’t soad, by de bult; met groot —, mei de macht, mei mannemacht; zoveel in —, safolle yn tal.