Belanghebbende betekenis & definitie

Het begrip belanghebbende wordt in artikel 1:2 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (‘Awb’) gedefinieerd als: 'Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken'. 'Belanghebbende' is een belangrijk begrip uit de Awb: Alléén een belanghebbende kan een bestuursorgaan vragen om een besluit en in bezwaar/beroep gaan tegen een besluit.

In de jurisprudentie is uitgewerkt wanneer er wel of niet sprake is van een belanghebbende. Er dient bijvoorbeeld sprake te zijn van een zekere mate van 'eigen belang': Een louter algemeen of collectief belang is niet voldoende. Het belang moet bovendien 'persoonlijk' zijn: Er mag geen sprake zijn van een willekeurig belang. Daarnaast moet er voldoende causaal verband bestaan tussen het belang en het besluit (er mag geen sprake zijn van een afgeleid belang) en het belang dient objectief en actueel te zijn: Een louter toekomstig of onzeker belang is onvoldoende.
Vindplaats: Zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk1/Titel11/Artikel11/geldigheidsdatum_06-10-2014

Laatst bijgewerkt 06-10-2014