Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Gepubliceerd op 09-04-2021

Schittering

betekenis & definitie

s., skittering, skitterjen (it), glinsterjen (it).