Juseret betekenis & definitie

Belg. gem. in de prov. Luxemburg, arr.

Neufchâteau, op 425 m hoogte. Opp. 2.332 ha, ca. 1.000 inw. (Kath.).

Leemgrond, landbouw. Weverijen.

Rivier: Sûre.