Synoniemen van Onderaannemer

2020-01-29

Onderaannemer

Een ondernemer die optreedt als opdrachtnemer voor een gegadigde of inschrijver. Er is uitsluitend een rechtsrelatie tussen de onderaannemer en de opdrachtnemer die de onderaannemer gecontracteerd heeft. Er ontstaat geen rechtsrelatie tussen onderaannemer en aanbestedende dienst.

2020-01-29

Onderaannemer

Een onderaannemer is een Aannemer die in opdracht van een hoofdaannemer een onderdeel van een bouwwerk voor zijn rekening neemt.

2020-01-29

Onderaannemer

Een onderaannemer is persoon of organisatie die in opdracht van een aannemer, zonder voor hem in dienst te zijn, het aangenomen werk geheel of gedeeltelijk uitvoert tegen een vastgestelde prijs.

2020-01-29

Onderaannemer

m. (-s), een aannemer van openbare werken, die van den hoofdaannemer een onderdeel van een werk voor zijne rekening genomen heeft.

2019-06-08

onderbieder

onderbieder - Zij die een bod uitbrengen aan een hoofdaannemer, onderaannemer of hoofdbieder, vaak voor materialen of werk aan een bouwproject.

2019-06-08

toeleveringscontract

toeleveringscontract - Contracten die ondergeschikt zijn aan een ander contract en die zijn opgesteld of zijn bedoeld om opgesteld te worden tussen de betrokken partijen, of een aantal daarvan, enerzijds, en een derde partij (de onderaannemer) anderzijds.

2016-11-29

Subcontractor

Een subcontractor is een persoon, onderneming of instantie die contractueel vastlegt om een deel van een ander contract uit te voeren. Een subcontractor wordt door een hoofdcontractor ingeschakeld om specifieke taken van het hoofdcontract uit te voeren. In Nederland wordt een subcontractor ook wel een onderaannemer genoemd. Het inschakelen van een subcontractor komt in de praktijk met name voor in de bouw. Hierbij wordt veelal een subcontractor ingeschakeld om een specifiek gedeelte van een gebo...

2018-01-04

Ketenaansprakelijkheid

de aansprakelijkheid op grond van art. 35 Invorderingswet 1990, waarbij de (onder)aannemers aansprakelijk kunnen zijn voor loonbelastingschulden van een (onder)aannemer, die lager in de keten zit. Een aannemer kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn voor loonheffing van een onderaannemer indien er sprake is van aangenomen werk. Aansprakelijkheid is bij aangenomen werk niet mogelijk als de onderaannemer het aangenomen werk geheel of grotendeels verricht op de plaats waar de onderaannemer...

2020-01-02

bekkentrekker

tandarts. Eigenlijk: iemand die rare grimassen maakt. Een omhooggevallen tandarts, die om de poen naar België verhuist, heeft nou niet bepaald de klasse, die je als koningin verwacht. Het is toch armoe. Toch niet rijk genoeg, zeggen wij altijd. Een vet geworden onderaannemer mag dat, maar een afgestudeerde bekketrekker niet. (Youp van ’t Hek in NRC Handelsblad, 30/11/1996)

2017-11-14

uitbesteden

uitbesteden - regelmatig werkwoord uitspraak: uit-be-ste-den 1. al dan niet tegen betaling bij anderen onderbrengen ♢ twee dagen per week besteedt zij haar kinderen uit bij opa en oma 2. de uitvoering van een werk door een onderaannemer laten doen ♢ het metselwerk heeft de aannemer uitbesteed aan een metselbedrijf Regelmatig we...

2017-11-13

dienstregeling

dienstregeling - Zelfstandignaamwoord 1. regeling van de vertrek- en aankomsttijden van openbaar vervoer De eerder aangekondigde marktverkenning naar alternatieve vervoerders op de hsl wordt dit najaar uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Als er voldoende vraag naar is en het kan rendabel, dan vraagt het kabinet aan NS om dit ‘aanvullende vervoersaanbod’ uit te voeren. NS behoudt in dat geval de concessie, maar schakelt een andere pa...