Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

4.754 Onderwerpen

216.724 Bezoekers

De taal die men in Vlaams-België kan horen en lezen, is het resultaat van anderhalve eeuw taalgeschiedenis met drie basiselementen: Frans, Nederlands en dialecten. Verschillende generaties van taalverzorgers en taalzuiveraars hebben dit taalgebruik bestudeerd en toegelicht in taalrubriekjes, ABN-gidsen e.d., waarbij steeds een normatief standpunt werd ingenomen: het zijn verzamelingen van voorschriften en regels, die alle gemeen hebben dat zij de Zuidnederlandse taalverschijnselen veroordelen en het vervangende woord of de corresponderende uitdrukking uit de standaardtaal propageren. Een descriptieve en systematische behandeling in woordenboekvorm van het Zuidnederlands in zijn functie van geschreven en gesproken taal, als staatkundige variant naast het noordelijke Nederlands, is echter tot op dit ogenblik niet verschenen. Het Zuidnederlands Woordenboek (ZNWB) beoogt in deze leemte te voorzien door een zo volledig mogelijke beschrijving te geven van de min of meer algemeen voorkomende Zuidnederlandse taalverschijnselen, waarmee uitsluitend die taalverschijnselen in Vlaams-België bedoeld zijn, die afwijken van het zgn. Algemeen Nederlands of de standaardtaal. Het ZNWB, dat opgezet is als een taalkundig descriptief synchroon woordenboek, wil een naslagwerk zijn voor alle Vlamingen en Nederlanders die belangstelling hebben voor het Zuidnederlands taaleigen. Tevens kan het woordenboek een hulpmiddel zijn voor die Vlamingen die op de hoogte willen zijn van de in de Zuidnederlandse woordenschat voorkomende afwijkingen van de standaardtaal. Bij de redactionele bewerking heeft de samensteller er dan ook naar gestreefd om zoveel mogelijk standaardtaalsynoniemen in de definities op te nemen. Het ZNWB is ook bedoeld voor die Nederlanders die bijvoorbeeld door de lectuur van Vlaamse auteurs of via T.V.-uitzendingen e.d. met het Zuidnederlands geconfronteerd worden. Mogelijk kan het woordenboek ook een bijdrage leveren aan de wisselwerking tussen het taalgebruik in Nederland en Vlaams-België. Dit boek is gedigitaliseerd door Ans Botman. ©

Toon meer

Definities en betekenissen van Zuidnederlands Woordenboek