Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Gepubliceerd op 24-03-2021

Beurs

betekenis & definitie

1. regelmatige samenkomst van kooplieden op een bepaalde plaats en op een bepaalde tijd. In tegenstelling tot de jaarbeurs, zijn op de goederenbeurs de goederen zelf niet aanwezig.

Effecten worden eveneens op beurzen verhandeld. De beurs bevordert een goede, overzichtelijke prijsvorming; 2. som geld, door de overheid, een stichting of een particulier persoon ter beschikking gesteld, ter dekking van de kosten van studie en levensonderhoud van jongelui, of om kunstenaars en afgestudeerden in de gelegenheid te stellen tot het vervullen van bijzondere opdrachten (promotie, reizen). Men ontvangt een studietoelage onder twee vormen, namelijk als beurs (een schenking) en als renteloos voorschot met de verplichting dit later in termijnen terug te betalen. „Beurzen” worden verstrekt voor het volgen van hoger onderwijs en voor beroepsopleidingen; een „tegemoetkoming in de studiekosten” wordt verstrekt voor het volgen van voortgezet onderwijs en nijverheidsonderwijs. De verstrekking vindt plaats door het Bureau voor Rijksstudietoelagen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, gevestigd te Groningen.