Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Onderhandsche akte

betekenis & definitie

Een geschrift, door belanghebbenden opgemaakt en onderteekend (niet door een notaris), om tot bewijs te dienen. Een onderhandsche akte is even geldig als een notariëele (zgn. authentieke akte) en kan dezelfde rechtskracht hebben, indien inhoud en onderteekening door beide partijen zijn erkend.

Een authentieke akte is echter een volledig bewijs, tenzij valschheid ervan is aangetoond . De kosten van overdracht van vast goed bedragen bij een onderhandsche akte 2\ % en bij een notarieële akte 3j % (voor bedragen onder de 10 duizend gulden iets meer). Hypotheekakten hebben alleen rechtskracht, indien zij authentiek zijn. Sommige hypotheekbanken geven geen geld op vast goed, dat bij onderhandsche akte is overgegaan.Een onderhandsche verkoop is een verkoop niet in het openbaar, ten overstaan van een notaris.