Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Dampdichtheid

betekenis & definitie

Het soortelijk gewicht van een gas ten opzichte van waterstof, het lichtste gas. Gewichtsverhouding van een bepaald volume gas tot een gelijk volume waterstof bij gelijken druk en gelijke temperatuur.

Avogadro bewees, dat gelijke volumina gassen onder gelijke temperatuur en druk, evenveel moleculen bevatten (Wet van Avogadro). Hij leidde deze wet af, uit de proeven van Gay-Lussac over de uitzetting van gassen en was de eerste, die onderscheid maakte tusschen moleculen (deeltjes welke niet verder deelbaar zijn, zonder in ongelijksoortige gedeelten uiteen te vallen) en atomen (welke in gedachten niet verder deelbaar zijn). Deze wet werd de grondslag van de scheikunde (1811). Enkelvoudige gassen (zuurstof, stikstof enz.) hebben twee atomen in het molecuul. Stelt men het gewicht van een atoom waterstof op 1, dan is het gewicht van een molecuul waterstof 2. Het moleculaire gewicht van eenig gas is dan 2 maal de dampdichtheid van dat gas of M = 2d.