Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 18-10-2023

NORMAAL

betekenis & definitie

(meteorologie) noemt men in de meteorologie de gemiddelde waarde van een of ander element over een zo lang tijdsverloop, dat toevoeging van verdere waarnemingen geen belangrijke verandering meer in de waarde teweegbrengt, zodat deze waarde geschikt wordt om daaraan de afwijkingen over bepaalde jaren of andere tijdperken af te meten. Feitelijk ligt hieraan de onderstelling ten grondslag, dat de waarde, waarom het gaat, geen voortlopende verandering vertoont of geen langzame schommelingen doormaakt.

Waar deze onderstelling niet steeds gewettigd is, heeft men, om de vergelijkbaarheid te bevorderen, somtijds de afspraak gemaakt, de normalen op een bepaalde periode te herleiden.In NEDERLAND vindt men normalen voor vele elementen gepubliceerd in het Maandelijks Overzicht der weersgesteldheid, terwijl uitvoeriger publicaties van normalen te vinden zijn in de Mededelingen en Verhandelingen van het K.N.M.I. nos 24, 32. 33. 34. 39-43. 46. 47. 53 en in: dr C. Braak, Het klimaat van Nederland (Den Haag 1950).

Voor BELGIË worden de normalen gepubliceerd in de Maandoverzichten van de klimatologische Dienst van het K.M.I. van België. Verder vindt men uitgebreider gegevens in de Verhandeling XXVI: Hoofdtrekken van het Belgisch Klimaat door L. Poncelet en H. Martin en in de Mengeling nr 35.