Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Gepubliceerd op 24-01-2022

Anciënniteit

betekenis & definitie

of ouderdom in rang is van belang voor de bevelsverhouding en de promotiekansen, o.a. bij ambtenaren en in het bijzonder bij militaire... Wanneer twee militairen dezelfde rang bekleden, bestaat tussen hen, met betrekking tot dienstaangelegenheden, de verhouding van meerdere tot mindere, met alle gevolgen daaraan verbonden, op grond van meerderen ouderdom in dien rang (art. 67, Wetb. van Mil.

Strafr.).Het Reglement betreffende de Krijgstucht geeft aan op welke wijze de anciënniteit bepaald moet worden. In de eerste plaats is beslissend het tijdstip van benoeming in of bevordering tot de rang. Is dit tijdstip voor de betrokkenen gelijk, dan beslist, indien de betrokkenen tot hetzelfde korps, wapen, dienstvak of dergelijke behoren, de volgorde waarin zij in het besluit der benoeming of bevordering genoemd zijn. Behoren zij tot verschillende korpsen enz. dan wordt de ouderdom in de rang bepaald: a. door de hogere naastvoorgaande rang of bij gelijkheid daarvan door de ouderdom in die rang op het tijdstip der bevordering; b. bij gelijke ouderdom ook in de naastvoorgaande rang door de ouderdom in de onmiddellijk voorafgegane rang en zo vervolgens tot de laagste rang, met dien verstande, dat ten aanzien van officieren hierbij slechts tot de laagste officiersrang wordt teruggegaan; c. indien ook op laatstbedoelde wijze de anciënniteit niet bepaald kan worden, door de leeftijd van de betrokkenen. De militair, aan wien een titulaire of een tijdelijke rang is toegekend, wordt geacht de jongste der militairen van die rang te zijn.