Wachan betekenis & definitie

Wachan of Wakhan is de naam van een van het zuidoosten naar het noordwesten zich uitstrekkend hoogdal in Centraal-Azië. Het loopt langs de hoofdketen van den HindoeKoesj tot aan de plaats, waar deze zich met de Moestagh- of Karakoroemketen vereenigt, wordt door de Amoe-Darja besproeid en is een van de hoogste steeds bewoonde dalen der Aarde. Het laagste gedeelte verheft zich 2700 Ned. el boven de oppervlakte der zee en men vindt nog duurzaam bewoonde plaatsen op 3600 Ned. el, terwijl men daarboven zomerverblijven aantreft. Er groeit niet veel graan, maar een overvloed van gras, zoodat runderen en schapen er den rijkdom uitmaken der geringe bevolking, welke uit een mengsel van Iraniërs (Tadsjik) en Oesbeken bestaat.

Zij belijdt de godsdienst der Mohammedanen, bepaaldelijk die der Sjiïten. De hoofdstad Kila Poenja heeft tusschen 2- en 3000 inwoners. Dit land, te voren door een afzonderlijken Vorst geregeerd, werd afhankelijk van Badachsjan en verviel hiermede in 1869 aan Afghanistan. Het heeft uit een oogpunt van handel en krijgskunde een groot gewigt, daar het een betrekkelijk zeer goeden verbindingsweg oplevert tusschen oostelijk en westelijk Toerkistan. De togt naar het zuiden (Tsjoetral, Kasjmir enz.) heeft er plaats over hooge, maar geenszins ongebaande bergpassen, en noordwaarts vindt men er uitgebreide steppen, die slechts door zwervende herdersvolken worden bezocht. Vooral ook is deze vallei merkwaardig als de vastgestelde grens tusschen Rusland en Engeland in Azië.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018