Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 20-08-2018

Waarde

betekenis & definitie

Waarde. Zaken, welke dienen om onze beboetten te bevredigen, hebben nuttigheid. Sommige van deze zijn zonder moeite te bekomen, zooals de dampkringslucht, welke wij voor onze ademhaling noodig hebben. Andere echter zijn niet te verkrijgen zonder arbeid, en als wij deze aangewend of den prijs voor haar betaald hebben, dan bezitten zulke zaken niet alleen nuttigheid, maar ook waarde.

Dezelfde zaak kan onder sommige omstandigheden enkel nuttigheid, onder andere ook waarde hebben. Drinkwater heeft voor hem, die in eene rivier zwemt, enkel nuttigheid, doch voor hem, die zich op zee bevindt, ook waarde. De waarde eener zaak wordt gemeten door de meerdere of mindere hoeveelheid eener andere zaak, welke men daarvoor in ruiling kan bekomen. Het algemeene ruilmiddel is het geld, zoodat dit laatste gewoonlijk als waardemeter wordt beschouwd. Zaken, die waarde hebben, vormen de rijkdommen.