Vagevuur betekenis & definitie

Vagevuur (Het) of louteringsvuur, van het woord vagen of vegen, dat reinigen beteekent, is volgens de leer der R. Katholieke Kerk de plaats, waar de zielen der niet regtstreeks ter helle verdoemden eene pijnlijke zuivering ondergaan, welke door de voorbidding der levenden, door missen en offeranden verzacht en bekort kan worden, waarna zij in den hemel, de plaats der gezaligden, worden opgenomen. De oorsprong dezer leer ligt waarschijnlijk niet in eene bepaalde opvatting van 2 Macc. XII: 43, Matth. V: 26 en I Cor III: 15, maar veeleer in de Oostersche voorstelling van de reinigende kracht van het vuur, welke niet alleen door de Gnostieken, maar ook door de godgeleerden der Alexandrijnsche school op de zielen der afgestorvenen werd toegepast.

In de Westersche Kerk ontdekt men de eerste sporen van dit geloof bij Augustinus, doch het vond eerst algemeenen ingang in de 5de eeuw onder Gregorius de Groote. Zelfs de thans zoo hooggeroemde Thomas Auqinas vond het nog noodig, die leer tegen krachtige bestrijders te verdedigen. Op het concilie van Constanz werd zij ook door de Grieksche Kerk aangenomen, maar eerlang weder verworpen. Schoon bevestigd door het Concilie te Trente, werd zij door de Hervormers afgeschaft. Zij is in die dagen inzonderheid gehandhaafd door Bellarminus en aangevallen door Hüber.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018