Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 20-08-2018

2018-08-20

Snellen van Vollenhoven

betekenis & definitie

Snellen van Vollenhoven (Samuël Constant), een verdienstelijk Nederlandsch entomoloog, geboren te Rotterdam den 19den October 1816, studeerde en promoveerde in de wis- en natuurkunde en was eenigen tijd conservator van ’sRjjks muséum te Leiden, doch legde die betrekking neder en vestigde zich te ’s Gravenhage. Hij leverde vele bijdragen in „Nieuwenhuis’ Woordenboek van kunsten en wetenschappen”, de „Algemeene Konst- en Letterbode” en den „Spectator” en schreef onderscheidene werken over natuurlijke historie, zooals: „De insecten welke den landbouwer schaden (1852)”, — „Gelede dieren (1859—1860, 2 dln)”, — „De insecten, hunne gedaantewisseling en levenswpze (1879, met 255 afbeeldingen)”, enz. Hp is voorzitter der Entomologische Vereeniging in Nederland.