Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 14-08-2018

Rol

betekenis & definitie

Rol (Eene) of cylinder is een voorwerp, welks loodregt op de as aangebragte doorsnede overal de gedaante heeft van een cirkel van denzelfden omvang. Men heeft rollen voor mangels, voor pletwerktuigen enz. — Wegens de gedaante geeft men dien naam (gewoonIijk echter rolpens) aan een gedeelte eener ossenmaag, met gehakt vleesch gevuld. — Eindelijk geeft men den naam van rol ook aan een gedeelte van een tooneelstuk, hetwelk door denzelfden tooneelspeler voorgedragen wordt.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.