Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 14-08-2018

Regter

betekenis & definitie

Regter noemt men dengene, die gehouden is regt te spreken, dat wil zeggen, geschillen te beslissen, tusschen de burgers gerezen over hunne regten, alsmede om de wetten toe te passen, door den Staat ter handhaving der orde vastgesteld. In ons land wordt de naam regter meer in het bijzonder toegekend aan de leden der arrondissementsregtbanken. De algemeene naam is leden der regterlijke magt. Deze mogen niet zijn tegelijkertijd advocaat, procureur, notaris of solliciteur, noch eenig ambt bekleeden, waaraan eene vaste jaarwedde verbonden is.

Bij lijf- en onteerende straffen worden zij ontslagen. Zij moeten voor de verschillende regterlijke collegiën een bepaalden ouderdom overschreden hebben en worden door den Koning benoemd. Regtercommissaris is de naam van dien regter, aan wien een bijzondere last is opgedragen, bijv. het afnemen van een getuigenverhoor, de leiding van een faillissement enz.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!