Productie betekenis & definitie

Productie of voortbrenging noemt men iedere werkzaamheid van menschen, welke waarde schept. De mensch kan geene zelfstandigheden uit niet te voorschijn roepen, maar aan die, welke de natuur oplevert, kan hij zoodanige vormen geven, dat zij meer geschikt zijn tot bevrediging van 's menschen behoeften. De Physiocraten beschouwden alleen die voorwerpen, welke de bodem opleverde, als voortbrengselen. Zelfs tot in het midden der tegenwoordige eeuw maakte men onderscheid tusschen produetieven en inproductieven arbeid, en men opperde de vraag, tot welken van beide men handel, wetenschap, kunst en ambtsbezigheden moest rekenen.

Thans echter heeft men dat onderscheid laten varen. De handel is productief, want hij verhoogt de bruikbaarheid der voorwerpen door ze onder het bereik te brengen der verbruikers. De kunstenaar en de geleerde zijn voortbrengers van beschaving en veredeling, — de ambtenaar van veiligheid en orde, terwijl het duidelijk is, dat beschaving en veiligheid de vermeerdering van stoffelijke goederen bevorderen.