Ob betekenis & definitie

Ob (De) of Obi, de voornaamste rivier van West Siberië, ontspringt in de nabijheid van Biisk in het gouvernement Tomsk uit de vereeniging van de schuimende Katoenja, van de uitloopers van het Altaï-gebergte afdalende, en van de heldere Bija, welke in het meer van Teletzk haren oorsprong heeft; zij spoedt zich voort in eene noordwestelijke en noordelijke rigting, is zeer vischrijk, wordt spoedig bevaarbaar en stort op aanmerkelijke breedte, nadat hare talrijke armen weder vereenigd zijn, zich uit in de Golf der Ob, tot de Noordelijke IJszee behoorende.

Zij heeft eene lengte van 2300 Ned. mijl, en behalve andere zijrivieren ontvangt zij bij Samarowsk de Irtysj, welke eene lengte heeft van 2220 Ned. mijl. In het oeverzand van haren benedenloop vindt men vele mammouthbeenderen.

Ook haar midden- en bovenloop is bevaarbaar voor groote schepen en vormen gedeelten van de verbinding van westelijk en oostelijk Siberië, die onder den naam van „Waterweg” aan de oostelijke helling van het Oeralgebergte een aanvang neemt en zich over verschillende rivieren uitstrekt, terwijl men hier en daar slechts kleine stukken land behoeft te overschrijden.

Te voren werden er de vaartuigen door paarden getrokken, doch sedert 1845 gebruikt men er stoombooten. Thans varen ten behoeve van het vervoer 16 booten geregeld van Tjumen, het voorloopig uiteinde van den spoorweg, welke van Nishné-Nowgorod derwaarts loopt, naar het oostwaarts gelegen Tomsk.

Het verkeer op den benedenloop zal voorzeker aanmerkelijk toenemen, nadat in 1874—1876 de Zweed Nordenskjöld er in geslaagd is, uit Noorwegen over zee den mond der Jenisseï te bereiken.

De Ob is wel is waar gemiddeld 169 dagen van het jaar met ijs bedekt, maar in het midden van den zomer vormt zij een uitmuntenden waterweg. Ook had men gehoopt, deze rivier door middel van een kanaal met de Golf van Karië te verbinden, doch de uitkomsten van een nader onderzoek waren niet gunstig voor dit plan.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018