Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 10-08-2018

Niemen

betekenis & definitie

Niemen (De), of Njemen, eene der aanzienlijkste rivieren uit westelijk Rusland en Oost-Pruissen, ontspringt in het woud van Kopislow, ten zuiden van Minsk, en wordt bij Bielica voor kleinere en bij Grodno voor grootere schepen bevaarbaar. Van Grodno af vormt zij de grens tusschen Rusland en Polen, begeeft zich onder den naam van Memel met eene breedte van 300 Ned. el bij Schmalleningken op Pruissisch grondgebied en verdeelt zich 3 Ned. mijl beneden Tilsit, bij Kallwen, in 2 armen, de Rusz en de Gilge, die zich, vóórdat zij het Kurische Haff bereiken, ieder weder in 4 armen splitsen, waarbij de voornaamste arm van de Rusz den naam van Atmat ontvangt. De oevers van de Niemen zijn vlak en moerassig, vooral in Rusland. In Pruissen kronkelt de rivier boven Ragnit, bij Eiszeln, door een fraai, heuvelachtig landschap, en beneden Tilsit met hare armen door de vruchtbare laagvlakte van Tilsit, die door zware dijken tegen de overstroomingen der rivier beveiligd wordt.

De Niemen heeft eene lengte van 788 Ned. mijl, van welke 112 aan Pruissen toebehooren, en een stroomgebied van 2000 geogr. mijl. Tot hare zijrivieren behooren de bevaarbare Wilia in Rusland en de Jura en Szeszuppe in Pruissen. Langs de Niemen wordt veel hout en graan naar Memel vervoerd. Daar echter het Kurische Haff weinig geschikt is voor de scheepvaart, heeft men in den jongsten tijd een kanaal gegraven van de Atmat tot in de nabijheid van Memel, terwijl er sedert lang eene verbinding bestaat van de Pregel met de Gilge door middel van het Seckenburger kanaal en den Friedrichsgraben.

< >