Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 08-08-2018

Kentucky

betekenis & definitie

Kentucky, een der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, grenst in het oosten aan Virginia, in het noorden aan de Ohio (en wél aan de Staten Ohio, Indiana en Illinois), in het westen aan de Mississippi (Missouri), en in het zuiden aan Tenessee. Omstreeks 1775 vestigden er zich de eerste kolonisten, en in 1792 werd Kentucky na vele verwikkelingen met Virginia, waartoe dit grondgebied aanvankelijk behoorde, onder de Staten opgenomen. Deze Staat telde toen op 1778½ geogr. mijl ruim 73000 inwoners en thans ongeveer 1⅓ millioen. Kentucky is een fraai en rijk gezegend land, meerendeels vlak, en slechts in het zuiden bedekt met het Cumberlandgebergte, alwaar de bevaarbare rivier Kentucky ontspringt.

Deze bezorgt met de Cumberland, de Tenessee, de Big-Sandy, de Mississippi en de Ohio aan den bodem eene milde besproeijing, en die stroomen verschaffen met het spoorwegnet aan dezen Staat uitmuntende middelen van verkeer. Aan de Ohio liggen lage, vruchtbare uiterwaarden, die jaarlijks overstroomd worden. Het middenste gedeelte des lands, teregt „de tuin” genaamd, heeft een golvenden, vruchtbaren bodem en is met fraaije wouden versierd. In het zuidwesten liggen de Kentucky-Barrens, welke evenwel voor graanbouw en veeteelt zeer geschikt zijn. De voornaamste Iandbouwvoortbrengselen zijn er maïs en tabak, terwijl er ook de wijnbouw en de schapenfokkerij steeds in bloei toenemen. De bodem is er grootendeels kalkachtig; men vindt er niet veel ijzererts, maar des te meer steenkolen, — voorts salpeter en minerale bronnen. Daarenboven wint men er veel petróleum, en men heeft er tusschen Louisville en Nashville het bekende mammouthshol, dat, naar men meent, eene uitgebreidheid heeft van 8 geogr. mijl.

De eerste grondwet van Kentucky is van 1790, de tweede van 1799, en de tegenwoordige van 11 Junij 1850. De uitvoerende magt berust in de handen van een gouverneur, die een tractement van 2500 dollars ontvangt. Voorts is er een Senaat van 38 leden, van welke telkens na 2 jaar 19 aftreden, en een Huis van Afgevaardigden met 100 vertegenwoordigers, voor den tijd van 2 jaren gekozen. Alle burgers, die den ouderdom van 21 jaren bereikt hebben, bezitten het kiesregt. Die 2 ligchamen vormen te zamen de Wetgevende Magt, wier zitting niet langer dan 60 dagen mag duren; ook mag daarin geen geestelijke en geen bezoldigd staatsambtenaar zitting nemen. Kentucky zendt voorts 9 afgevaardigden naar het Congrés te Washington, is in 83 graafschappen verdeeld en heeft Frankfort tot hoofdstad. De grootste steden zijn er Louisville met ongeveer 70000 en Covington met omstreeks 17000 zielen. In den laatsten burgeroorlog heeft deze Staat weinig geleden, en sedert de opheffing der slavernij is er een aanmerkelijke vooruitgang in ontwikkeling merkbaar. De Kentuckiërs staan bekend als ongemeen phlegmatiek, hetwelk vooral uitkomt in hunne omzigtige manier van spreken.