Huntingdon betekenis & definitie

Huntingdon, één der oostelijke en na Rutland het kleinste der Engelsche graafschappen, grenst aan Northampton, Cambridge en Bedford en bestaat in het zuidelijk en westelijk gedeelte uit eene golvende, vruchtbare vlakte, terwijl men in het noordoostelijk gedeelte vele meren, zooals Whittlesea en het Ramsey-meer benevens een aantal poelen en moerassen aantreft, die echter allengs door drooglegging in goede weilanden worden herschapen. De bevaarbare Ouse stroomt door het zuidoostelijk gedeelte, en de Nene vormt de noordwestelijke grens. Yan de oppervlakte van 17 □ geogr. mijl zijn 16 1/3 als weide-, bouw- en hooiland in gebruik, en de inwoners, wier aantal 6500 bedraagt, houden zich schier uitsluitend met den landbouw bezig. De keurigste en duurste Engelsche kaas, de Stiltonkaas, wordt hier bereid.

Het graafschap en zijne hoofdstad vaardigen 2 vertegenwoordigers af naar het Parlement. — De evenzoo genoemde hoofdstad, aan den spoorweg en op den linkeroever van de Ouse gelegen, waarover 3 bruggen zijn gebouwd, die Huntingdon met de voorstad Godmanchester verbinden, heeft een ouderwetsch voorkomen, eene Latijnsche school, een letterkundig genootschap met een muséum en eene boekerij en telt slechts 4000 inwoners, die een aanmerkelijken wol- en graanhandel drijven. Zij was te voren veel grooter, zoodat er zich 15 kerken, een kasteel en onderscheidene kloosters verhieven; ook is zij vermaard als de geboorteplaats van Cromwell. Andere steden van dit graafschap zijn Saint-Ives aan de Ouse, Ramsey en Kimbolton.